1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2008, 06:33
gönderen SMMM Gökhan GÜLBEK
BORÇLAR HUKUKU
1. Borçlar hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin bir dalı ve onun tamamlayıcısıdır?
a. Özel hukukun b. Kamu hukukunun c.Anayasanın
d. Medeni Kanun'un e. Türk Ticaret Kanunu'nun

2. Borçlar Kanunu ülkemizde hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a.1923 b.1926 c.1954 d.1960 e.1965 

3. I.Kıymetli Evrak   
II. Genel Hükümler 
III. Özel Borç İlişkileri
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Borçlar Kanunu sisteminin kısımlarındandır?
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I ve II e. II ve III

4. I.Bir şey vermek   
II. Bir şey yapmak
III. Bir şeyden kaçınmak
Borç ilişkisi nedeniyle taraflardan biri ötekinden yukarıdakilerden "hangisini/ hangilerini" isteyebilir?
a. Yalnız I b. I ve II c. II ve III d. I ve III e. I, II ve III

5. Geniş anlamda borç ilişkisi hangi anlamda kullanılmaktadır?
a. Borç ilişkisi b. İrade açıklaması c. Bir şeyin teslim borcu
d.Bir hizmetin yapılması  e. Bir şeyin yapılmaması

6. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kurulmasındaki üç temel unsuru oluşturur?
a. Alacaklı / Borçlu / Borç tutarı b. Vermek / Yapmak / Yapmamak c.Borçlu / Alacaklı / Edim
d. Alacaklı / Borçlu / Sözleşme e.Sözleşme / Borç / Alacaklı

7. Borç ilişkisinde, borç İlişkisinin aktif suresi olan, bir edimde bulunulmasını isteme hak veya yetkisine sahip olan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
a. Müteselsil borçlu b. Alacaklı c. Kefil d.Yargıç (hakim) e. Hukuk düzeni

8. Bir borç ilişkisinde alacaklının, borçludan borçlandığı edimi yerine getirmesini istemesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İbra etme hakkı b. Sözleşme hakkı c. Talep hakkı d. Dava hakkı e. Rüçhan hakkı

9. Bir borç ilişkisindeki alacak hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?
a. Kişilik hakları b. Ayni haklar c. Mutlak haklar d.Dava hakkı e. Nisbi kişilik hakları

10. Aşağıdaki alacak haklarından hangisi kuvvetlendirilmiş alacak haklarından biridir?
a. Sözleşme ile doğan haklar b. Kanundan gelen haklar c. Tapuya şerh verilen haklar
d. İlanı zorunlu olan haklar e.Yargı kararıyla kazanılmış haklar

11. I.Olumlu edim
II. Olumsuz edim     
III. Nisbi edim
Yukarıdakilerden "hangisi/ hangileri" edimin türlerindendir?
a. Yalnız I b. Yalnız II        c. Yalnız III      d. I ve II e. II ve III

12. Alıcı (A), Satıcı (B)'den {X) malım satın almak üzere anlaşmıştır.
Bu satım sözleşmesindeki hukuki ilişkiler açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. (B)' nin talep hakkı / (A)' nın vermek borcu / Edim: “Parasal ödeme”
b. (A)' nın talep borcu / (B)' nin alacak hakkı / Edim: “Alacak hakkıdır”
c. (A)' nın talep hakkı / (B)' nin vermek borcu. / Edim: “Malın teslimidir”
d. (A)' nın ödeme borcu / (B)' nin parasal alacağı / Edim: “yalın verilmemesidir”
e. (A)' nın talep hakkı / (B)'nin yapmak borcu / Edim: “Malın teslimidir”

13. Bir borç ilişkisinde, alacaklının alacağını hukuk düzeni içinde alabilmek üzere, borçluya ilişkin malvarlığına devlet kuvvetiyle başvurabilmesi ve borçlunun buna katlanmak zorunda olması aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?
a. Müeyyide b. Hukuki yaptırım c. Sorumluluk d.Kanuna karşı hile e. Hapis hakkı

14. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun sorumluluk türlerinden biri değildir?   
a. Kişisel sorumluluk b. Malvarlığı ile sorumluluk c. Sınırlı sorumluluk
d. Sınırsız sorumluluk e.Kanuni sorumluluk


15. Miras bırakanın borçlarından dolayı yalnız tereke malları ile sorumlu olması aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisidir?
a. Kişisel sorumluluk b. Belli mallarla sınırlı sorumluluk c.Sınırsız sorumluluk
d. Malvarlığı ile sorumluluk e. Belli miktarla sınırlı sorumluluk

16. I.Kişisel sorumluluk     
II. Malvarlığı ile sorumluluk     
III. Alacaklıya tabi olma
Yukarıdakilerden "hangisi / hangileri" borçlunun sorumluluklarındandır?
a. Yalnız I b. I ve II c. II ve III d. I ve III e. I, II ve III

17. Zamanaşımı süresinin dolmasıyla talep ve dava hakkının düştüğü ancak, bor¬cun kendisinin devam ettiği borçlar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mali borçlar b. Eksik borçlar c. Götürülebilir borçlar d.Para borçları e. Parça borçları

18. Eksik borçlarla {doğal borçlar) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Borçlu kendi isteği ile borcu yerine getirebilir
b. Talep hakkı düşen ancak, borcun kendisinin devam ettiği borçlardır
c. Bu borçlar, alacaklı tarafından her an talep ve dava edilebilir
d. İfa edilebilir ancak dava edilemez bir borçtur
e. Borçlu bir Ödemede bulunmuşsa,  bu ifa geçerlidir, geri iade edilmez

19. I. Hukuki işlemler       
II. Haksız fililer
III. Sebepsiz zenginleşmeler
Yukarıdakilerden "hangisi / hangileri" borç ilişkisinin kaynaklarındandır?
a.Yalnız I b. I ve II c. II ve III d. I ve III e. I, II ve III

20. Hukuki işlemler konusunda aşağıda yazılanların hangisi doğru değildir?
a. Hukuku işlemler, irade açıklamaları grubu içinde yer alır
b. Hukuki fiiller kendi arasında ikiye ayrılır
c. Hukuka aykırı fiiller hukuk düzeninin izin vermediği fiillerdir
d. Hukuksal olaylar sadece insan eyleminden doğan fiiller değildir
e. Hukuka uygun fiiller, hukuk düzeninin izin verdiği fiillerdir

21. Miras bırakma hangi hukuki işleme örnek olarak gösterilebilir?
a. Tek taraflı hukuki işlemlere b. Çok taraflı hukuki işlemlere c.Borçlandmcı işlemlere
d. Alacaklandırıcı işlemlere e. Diğer hukuki işlemlere

22. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?
a. Karz b. Satım sözleşmesi        c. Kira sözleşmesi d.Hizmet e. Vasiyet

23. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi çok taraflı bir hukuki işlemdir?
a. Vasiyet b. Sözleşmenin feshi        c. Mirasın reddi
d.Evliük dışı çocuğun tanınması e. Kefalet

24. Zilyetliğe geçirme işlemi, aşağıdaki işlemlerin hangisinin kapsamındadır?
a. Hukuki işlemler b. Maddi fiiller c. His açıklamaları
d. Hukuki işlem benzeri işlemler e.Tasavvur (bilgi) açıklamaları

25. Bir kiralama işleminde, kiralayan kişi sayısı birden fazla ise yapılan hukuki İşlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek taraflı hukuki işlem b. Çok taraflı hukuki işlem c. Borçlandıncı işlem
d. İki taraflı hukuki işlem e. Birebir hukuki işlem

26. Bir kimse mülkiyeti kendisine ait olmayan bir mal için satış sözleşmesi düzen¬lemiş ise bu işlem aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a. Tek taraflı hukuki işlem b. Çok taraflı hukuki işlem c. Borçlandırıcı işlem
d. İki taraflı hukuki işlem e. Birebir hukuki İşlem

27. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemin sonuçlarını meydana getiren unsurdur?
a. Kişilik unsuru b. İrade açıklaması c.Etkinlik unsuru
d. Geçerlilik unsuru e. Hukuki unsur

28. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemin temel kurucu unsurlarından biridir?
a. Kişilik unsuru b. İrade açıklaması c. Etkinlik unsuru
d.Geçerlilik unsuru e. Diğer kurucu unsurlar

29. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal işiemin çekirdek unsurunu oluşturur?
a. Kişilerin İç alemindeki duygular b. Hukukun sözlü kaynakları
c. Hukukun yazılı kaynakları d. Örf ve adet hukuku
e. Hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamaları

30. İrade beyanı / hukuksal eylemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. İnsan iradesinin, herhangi bir şekilde dışa aktarılması irade açıklamasıdır.
b. Hukuksal eylem, "hukuksal sonuç doğuran insan eylemleri" oiarak tanımlanır.
c. İrade açıklaması "açık" veya "Örtülü" şekilde olabilir.
d. Hukuk düzeninde sadece açık irade beyanları hukuki sonuç doğurur.
e. Bazı hukuki işlemlerde tek başına irade açıklaması hukuki işlemi meydana getirir.

31. Bir kişinin, fotoğrafını çekmekte olan fotoğrafçıya "poz vermesi" davranışı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a. Açık bir irade beyanı b. örtülü irade beyanı c. Açık bir İcap
d.İcaba davet e. Kabule davet

32. Aşağjdakilerden hangisi hukuki işlem türlerinden biri değildir?
a. Kabule bağlı işler b. ölüme bağlı hukuki işlemler c. Borçlandırıcı işlemler
d. Tasarruf işlemleri e.Sağlararası hukuki işlemler

33. I.Tek taraflı hukuki işlemler
II. Çok taraflı hukuki işlemler
III. Tarafsız hukuki işlemler
Yukandakiferden "hangisi/ hangileri tarafların sayısı bakımından hukuki işiem türü değildir?
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I ve III e. II ve III

34. I.Borçlandırıcı işlemler
II. Kazandırıcı İşlemler 
III. Tasarruf işlemleri
Yukarıdakilerden "hangisi/ hangileri" borç altına sokma veya bir hakkı elde etme bakımından hukuki işlem türlerindendir?
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I ve III e. II ve III


35. Bir kimsenin mülkiyetindeki şeyi başkasına devretmesi, aşağıdaki hukuki işlem türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?
a. Miras işlemleri b. Bağışlama İşlemleri c. Borçlandırıcı işlemler
d. Tasarruf işlemleri e. Kabule bağlı işler

36. Miras sözleşmeleri ve vasiyetler aşağıdaki hukuki işlemlerden hangilerini birlik¬te ilgilendirir?
a. ölüme bağlı hukuki İşlemler / Tasarruf işlemleri
b. Şekle bağlı olmayan işlemler / Taahhüt işlemleri
c. Hak düşürücü işlemler/ İvazsız işlemler
d. Tek taraflı hukuki işlemler/ ölüme bağlı hukuki İşlemler
e. Tek taraflı hukuki işlemler / Borçlandırıcı işlemler

37. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukunda hukuki işlem türlerinden biri değildir?
a. Şekle bağlı olan / Şekle bağlı olmayan işlemler
b. İvazlı işlemier/İvazsız işlemler
c. Hak kazandırıcı / Hak düşürücü işlemler
d. Borçlandıncı işlemler / Tasarruf işlemleri
e. Sebebe bağlı işlem /Sebebe bağlı olmayan işlem

38. İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla meydana gelen hukuki işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. irade açıklaması (beyanı) b. İcap c. Sözleşme
d. Kabul e. Hak kazandırıcı işlem

39. Sözleşme konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Sözleşme, iki taraflı bir hukuki işlemdir
b. Sözleşmeyi meydana getirecek iradenin karşılıklı olması gerekir
c. Sözleşme bir anlamda borçlandırma işlemidir
d. Borç sözleşmeleri genel olarak "sağlararası" bir hukuki işlemdir
e. BK'nda, sözleşmeler için genelde şekil şartından yana hükümlere yer verilmiştir

40. Sözleşme aşağıdakilerden hangisiyle kurulmuş olur?
a. İrade / irade açıklaması         b. İrade açıklaması / Kabul c.İcaba davet / Kabul
d. İcap / Kabul       e. Karşılıklı irade

41. Sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan karşılıklı ve birbirine uygun iki İrade beyanından zaman bakımından Önce açıklanan aşağıdakilerden hangisidir?
a. İrade b. İrade açıklaması c. İcap d.Kabul e. İcaba davet

42. İcap, sözleşmenin esaslı unsurlarını içermiyor, icapçı icabıyla bağlı kalmıyor ise, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a. İrade oluşmamıştır b. İrade açıklaması kabul edilir c.icap yine de geçerlidir
d. İcap yapılmamış kabul edilir e.icaba davet kabul edilir

43. Kişilerin adresine çeşitli malların  fiyat listelerinin gönderilmesi hangi hukuki işlemi oluşturur?
a. İrade b. İrade açıklaması c. İcap d.Kabul e. İcaba davet

44. Yapılacak sözleşmenin esaslı unsurlarını içermeyen,  karşı tarafça kabul edildiğinde sözleşmeyi kurabilecek olgunlukta olmayan beyanlara ne denir?
a. İrade b. İrade açıklaması c. İcap d. Kabul e. İcaba davet

45. Bir ressamın, kendisine ait tablolar üzerinde fiyatı yazılı olarak sanat kurumunda sergilenmesi aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisidir?
a. İcap b. İrade açıklaması c. İrade d. Kabul e. İcaba davet

46. Kabul konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
a. İcabın kabulü ile sözleşme tamam olur
b. İcap gibi kabul de, tek taraflı ve ulaşması gereken bir irade beyanıdır
c. Bir beyanın kabul sayılabilmesi için, içerik olarak icaba uygun olması gerekir
d. Kabul sahibi icabı değiştirerek kabul ederse işlem tamam olur
e. Kabul açık ve örtülü (zımni) olmak üzere iki şekilde olabilir

47. Vekilliği bir meslek olarak yapan kimseye karşı yapılan icap derhal reddedilmezse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
a. İcap kabul edilmiş sayılır b. İcap lekrar yenilenir c. Susma yeni bir icap sayılır
d. İcap kabul edilir, sözleşme tamamlanır e. Sözleşmenin tamamlanması için bir süre daha beklenir

48. Sözleşmenin geçerliliği kanun yoluyla belli bir şekle bağlanmış olmasına rağ¬men sözleşmede şekil şartına uyulmamışsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
a. Sözleşme kurulmamış olur b. Sözleşme geçerli olmaz c.Sözleşme hükümleri askıda kalır
d. Sözleşme batıl kabul edilir e. Sözleşme yine de geçerli olur

49. Borçlar Kanunu'nda, sözleşmelerin şekli konusunda genel olarak aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir?
a. Yazılı sözleşme b. Sözlü sözleşme c. Sekil serbestisi
d.Sözleşme zorunluluğu  e. Resmi şekilde sözleşme

50. Kanunda açıkça sözleşmenin geçerli olması İçin şekil şartı aranmış olmadıkça, taraflar sözleşmenin  geçerliliğini  bir şekle  bağlı  kılıp  kılmamakta  serbest olmaları ne anlama gelir?
a. Sözleşmelerde resmi şekil b. Sözleşmelerde yazılı şekil c.Sözleşmelerde şekil serbestliği
d. Sözleşmelerde esas unsur şekil e. Sözleşmelerde ikinci unsur şekil

51. Borçlar Kanunu'nda sözieşmelerdeki şekiî serbestliği ilkesinin istisnalarını oluşturan haller nasıl adlandırılır?
a. İradi şekil b. Yazılı şekil c. Sözlü şekil d.Kanuni şekil e. Resmi şekil52. Sözleşmenin yazılı şekilde düzenlenmesi halinde bulunması gereken iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alacaklı ve Sözleşme Metni b. Metin ve İmza c. Borçlu ve Metin
d. Borçlu ve İmza e. Alacaklı ve Borçlu

53. Aşağıdaküerden hangisi sözleşmenin yazılı yapılması halindeki İşlemlerden biri değildir?
a. Senedi imzalayacak oian kişi, sözleşmede borç yüklenen taraftır
b. İmzanın borç yüklenen kimsenin e! yazısı ile atılmış olması şarttır
c." Yazılı şeklin iki önemli unsuru vardır: "Metin" ve " İmza"
d. Yazılı şekilde metin el yazılı ile veya daktilo vs. ile de yazılabilir
e. Vasiyetnamede vasiyetçinin mutlaka kendi el yazısı ile yazması gerekmiyor

54. İmza atamayan kişilerin sözleşmeyi imzalamaları açısından aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
a. Birinci dereceden yakını imzalar b.Kendi yerine yakınının imzası alınır c.Noter huzurunda imza attırılır
d. Ad ve soyadını yazması yeterlidir e.Parmak basma, mühür uygulanır

55. Şekil serbestliği alanında bulunan bir sözleşmenin, taraflarca belirli bir şekle tabi tutulması hangi anlama gelmektedir?
a. Resmi sekil b. Yazılı şekil c. Kanuni şekil d. İradi şekil e. Sözlü şekil

56. Sözleşmenin sağlık şartı olarak, belirlenen şekle uyulmadığı takdirde, sözleş¬menin yaratacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sözleşme şekil eksikliği İle uygulanır
b.Sözleşme kurulur, eksikliği tamamlanır
c. Sözleşme alacak ilişkisi doğurur, borç ilişkisi doğurmaz
d.'Sözleşme kesin hükümsüzdür, borç ve alacak ilişkisi doğurmaz
e.Sözleşme borç ilişkisi doğurur ancak, alacak ilişkisi askıda kalır

57. Yazılı olmayan kefalet sözleşmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eksiktir b. Geçerlidir c. Hükümsüzdür d. Sadece borç ilişkisi doğurur
e. Sadece alacak ilişkisi doğurur

58. Aşağıdaküerden hangisi amaçlarına göre sözleşme şekillerinden biri değildir?
a. Sözleşmenin ispat şekli b. Resmi şekh        c. iradi şekil d. ilan e. Tescil

59. Belli miktar para alacaklarının yazılı delille (senetle) kanıtlanması aşağıdaki hangi şekil şartının gereğidir?
a. Sözleşmenin ispat şekli b. Resmi şekil      c Yazılı sözleşme d. İlan e. Tescil

60. Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin resmi şekilde yapılması zorunluluğu yoktur?
a. Evlenme b. Evlat edinme c. Mal rejimi d. Miras sözleşmesi e. Kira sözleşmesi

61. Resmi şekilde sözleşmenin uygulandığı en önemli sözleşmeler hangileridir?
a. Evlenme b. Evlat edinme c. Mal rejimi d. Miras sözleşmesi
e. Taşınmaz üzerindeki ayni haklar

62. Bazı sözleşmelerin resmi şekilde yapılmasının yeterli görülmeyerek, ayrıca kütüğe kayıt ediimesi işlemine ne denir?
a. Kayıt b. Tespit c. Sicil d. Tescil e. Takdir

63. Mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin noterde yapılıp ve sicile kayıt ettirilmesi aşağıdaki sözleşme şekil şartlarının hangilerinin gereğidir?
a. İradi şekil / Kayıt b. Resmi şekil / Tescil      c. Kanuni şekil / Sicil
d. Yazılı şekil / Tescil        e. İspat şekli / Tescil

64. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme türlerinden biri değildir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri     c. Konusu iş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e.Kiralama sözleşmeleri

65. Bir şey üzerindeki mülkiyet hakkını başkası adına geçiren sözleşmeler aşağı¬dakilerden hangisidir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri c. Konusu iş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e. Ortaklık sözleşmeleri

66. Karz sözleşmesi aşağıdaki sözieşme türlerinden hangisine girmektedir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri c. Konusu İş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e. Risk sözleşmeleri67. Hizmet sözleşmesi aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine girmektedir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri c. Konusu iş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e. Risk sözleşmeleri

68. Kefalet sözleşmeleri aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine girmektedir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri     c. Konusu iş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e. Risk sözleşmeleri

69. Adi şirket sözleşmeleri aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine girmektedir?
a. Devir ve ferağ sözleşmeleri b. Kullandırma sözleşmeleri c. Konusu İş olan sözleşmeler
d. Saklama sözleşmeleri e. Ortaklık Sözleşmeleri

70. Sözleşmenin konusunu oluşturan borç ilişkisinden aşağıdakilerden hangisinin anlaşılması gerekir?
a.Borç İlişkinin çekirdeğini oluşturan edim b.Edim dahil borç İlişkisinin tüm içeriği
c.Vermek şeklindeki olumlu edim d.Yapmak şeklindeki olumlu edim
e. Yapmamak şeklindeki olumsuz edim

71. Bir kimsenin bir sözleşmeyi yapıp yapmamakta ve dilediği kimse ile yapmakta özgür olması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?
a. Sözleşmenin şekle bağlılığı b. Sözleşmenin hukuki ilişkisini c. Geniş anlamda sözleşme serbestliği 
d. Dar anlamda sözleşme serbestliği e. Sözleşmenin tarafsızlığını

72. Sözleşmenin sınırlandırılması konusunda aşağıdakilerden hangisi doöru değildir?
a. Taraflar, sözleşme yaparken kanu’nun emredici kurallarım dikkate alırlar
b. Taraflar sözleşmeye koyacakları hükümle sözleşmeie'füteki yasal sınırla¬maları kaldırabilirler
c. Sözleşmeler kamu düzenine aykırı olamazlar
d. Sözleşmeler kişilik haklarına aykırı olarak düzenlenemez
e. Sözleşmeler genelde ahlak ve adaba aykırı düzenlenemez

73. Kişilik haklarına aykırı sayılan sözleşmeler çoğunlukla ve aynı zamanda aşağı¬dakilerden hangisine de aykırılık taşır?
a. Kamu düzenine b. Yasalara c. Emredici kurallara d. Ahlâka e. Mutlak haklara

74. I.Askıda hükümsüzlük
II. Gabin
III. Sözleşme yapma vaadi
Yukarıdakilerden "hangisi/hangileri" sözleşme yapmayı "imkansızlık' açısından sınırlayan hallerdir?
a. Yalnız I b. Yalnız II        c. Yalnız III        d. I ve II e. II ve III

75. Sözleşmelerin sınırlanmasının yaptırımına ilişkin olarak aşağıdakiierin hangisi doğru değildir?
a. Sözleşme serbestliği sınırlarının ihlali halinde sözleşme mutlak butlanla sakat olur
b. Böyle bir sözleşme yapıldığı andan itibaren geçersizdir
c. Yargıç sözleşme sınırlamasına ilişkin hususları re'sen dikkate alamaz
d. Geçersizliği taraflar, ilgili üçüncü kişiler ileri sürebilir
e. Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün geçersiz olması durumuna kısmi bulunan denir

76. Henüz sözleşme yapma koşullarının oluşmadığı, ancak "sözleşmenin ileride kurul¬masında" tarafların karşılıklı anlaşması ile aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Gabin b. Tek taraflı İşlemler        c. Tek taraflı bağlamazlık d. Tarafların temerrüdü      e. Sözleşme yapma vaadi

77. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme vaadinin özelliklerinden biri değildir?
a- Ön sözleşme, asıl sözleşmenin yapılmasını isteme hakkı verir
b. Ön sözleşmenin ileride yapılacak sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi şart değildir
c. Ön sözleşmedeki "vaad" nedeniyle o konuda sözleşme serbestliği kaybedilir
d. Ön sözleşme, şekil yönünden asıl sözleşmenin tabi olacağı şekle tabi olmalıdır
e. Bir sözleşme vaadinde asıl sözleşmenin borçlandırıcı işlem niteliğinde olması gerekir

78. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme serbestliğini sınırlayan gabinin koşullarından biri değildir?
a. İvazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunmalıdır
b. Sömürme kasdı bulunmalıdır
c. Sömürme halinin varlığı yeterli olup, ayrıca sömürmede kasıt aranmaz
d. Sözleşme karşı tarafı sömürmek amacıyla kurulmuş olmalıdır
e. Nispetsizlik, zarara uğrayacak tarafın, tecrübesizliğinden kaynaklanmalıdır


79. Gabin (sömürme) halinde ilgili taraf hangi süreyle sözleşmeyi iptal hakkına sahiptir?
a. Bir yıl b. İki yıl c. Üç yıl d. Dört yıl e. Beş yıl

80. Sözleşmede irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk hallerine hukuk dilinde ne denir?
a. İmkansızlık b. İrade fesadı c. Kusur d. Hukuka aykırılık e. Hükümsüzlük


81. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, tek beyan sahibi tarafından bilerek (kasden) yaratılmışsa, bu durumda hangi hukuki durum gerçekleşmiş olur?
a. Zihni kayıt  b. Muvazaa  c. Kusur d.Hukuka aykırılık e. Hükümsüzlük

82. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, karşılıklı iki tarafın isteğiyle bi¬lerek (kasden) yaratılmışsa, bu durumda hangi hukuki durum gerçekleşmiş olur?
a. Latife (şaka) beyanı b. Muvazaa (Danışıklılık) c.Mutlak muvazaa
d. Hukuka aykırılık e.Hükümsüzlük

83. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, karşı tarafın beyanı ciddiye almayacağı  düşünülerek  bir tarafça  gerçekleştirilmiş  ise  aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a. Latife (şaka) beyanı  b. Muvazaa (Danışıkiılık)    c. Mutlak muvazaa
d. Hukuka aykırılık e. Hükümsüzlük

84. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, beyan sahibinin isteği dışın¬da oluşması halinde hangi uygunsuzluk halleri ortaya çıkar?
a. Latife (şaka) beyanı / Korkutma b. Muvazaa / Zihni kayıt
c. Mutlak muvazaa / Nisbi muvazaa        d. Hata / Hile / Korkutma e.Muvazaa / Korkutma

85. Taraflar sözleşme  ile asıl  ortak  niyetlerini gizleyerek,  farklı  görüntüde  bir sözleşme ortaya çıkarmaları ve bu yolla üçüncü kişileri yanıltarak çıkar sağla¬maya yönelmeleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Latife (şaka) beyanı      b. Hile c. Mutlak muvazaa d.Korkutma e. Nisbi muvazaa

86. Taraflar arasında yapılmış, gerçek iradelerine uymayan bir görüntü sözleşme var ve gerçekte bu sözleşme mevcut olmamak üzere oluşturulmuş ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
a. Şaka beyanı b. Hile c. Muvazaa d.Nisbi muvazaa e. Mutlak muvazaa

87. Nisbi muvazaada, mutlak muvazaadan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi mevcuttur
a. Hile hali mevcuttur b. Korkutma hali vardır c. Yanılma hali söz konusudur
d. Gizlenmiş irade vardır e.Gizlenmiş ek bir sözleşme vardır

88. Muvazaa İle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru değildir?
a. Muvazaalı işlemin geçersizliği iyi niyetli üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemez
b. Taraflar arasındaki gizli işlem gerçek ve ortak iradeleri yansıttığından o işlem geçerli olur
c. Kanuna göre muvazaa halinde gerçek ve ortak amaçlar esas alınmalıdır
d. Görüntü sözleşme hiç bir sonuç doğurmaz
e. Türü ne olursa olsun, muvazaa durumunda, görünürdeki işlem batıl, yani hükümsüzdür

89. (A) ile (B) arasında konut satışı gerçekleşmiştir. Taraflar aralarındaki gerçek sözleşmede  alım/satım  işinin  bedelini  75.000 YTL  olarak  belirtmişlerken; Noterde yaptıkları sözleşmede ise bu işlemi 25,000 YTL olarak beyan etmişler İse aşağıdaki hukuki durumlardan hangisi gerçekleşmiş olmaktadır?
a. İrade fesadı b. Hile                c. Muvazaa d. Nisbi muvazaa e. Mutlak muvazaa     
90. Taraflar hangi halde muvazaa iddialarını tanıkla kanıtlanamazlar?
a. Muvazaalı işlem resmi bir senede bağlanmışsa b.Muvazaalı işiem adi bir senede bağlanmışsa
c. Muvazaalı işlem adi veya resmi bir senede bağlanmışsa d.Muvazaalı işlem taraflardan biri lehine ise
e. Muvazaalı işlem tarafların her ikisinin de lehine ise

91. Aşağıdakilerden hangisi İrade bozukluğu (irade fesadı) hallerinden biri değildir?
a. Hata b. Hile c. Korkutma d. Gabin e. Diğer uygunsuzluk halleri

92. İrade bozukluğu (irade fesadı) iradesini açıklayan tarafın dikkatsizliğinden kaynaklanmışsa aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a. Hata b. Hile c. Korkutma d.Gabin e. Diğer uygunsuzluk halleri


93. Aşağıdaki hataların hangisi beyan hatası (esaslı hata) savılmaz?
a. Sözleşmenin niteliğinde hata b. Sözleşmenin konusunda hata c.Sözleşmenin şahıslarında (kişide) hata   
d. Sözleşmenin miktarında hata e.Tahminlerinin dışa vurulmasında yapılan hata

94. Esaslı hata hataya düşen tarafa aşağıdaki haklardan hangisini verir?
a. Talep hakkı b. Dava hakkı c. Vazgeçme hakkı d.İptal hakkı e. Alacak hakkı

95. Esaslı hatalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a. Sözleşmenin yok sayılması b. Sözleşmenin yenilenmemesi c. Sözleşmenin yenilenmesi
d. Hukuka aykırılık e.İptal (Hükümsüzlük)

96. Bir kişiyi sözleşme yapmaya yöneltmek amacı ile onda bilerek yanlış kanaat uyandırılması veya mevcut olan yanlış anlaşılmanın bilerek devam ettirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hata b. Hile c. Korkutma d. Gabin e. Diğer uygunsuzluk halleri

97. Hileye uğrayan, aşağıdaki hangi koşulda hile yapandan tazminat isteme hakkı kazanır?
a. Hile, aynı zamanda esaslı hata oluşturuyorsa b.Hile, İrade fesadı sayılıyorsa
c. Hile, aynı zamanda haksız fiil oluşturuyorsa d.Hile İptal edilemiyorsa
e. Hileye maruz kalan kişi, iyi niyetliyse
 
98. Taraflardan biri yapmak istemediği bir sözleşmeyi, kendisi veya yakınlarından birine ağır ve derhal meydana gelecek bir zarar verileceği tehdidi altında yap¬mışsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a. Hata b. Hile c. Korkutma d. Gabin e. Diğer uygunsuzluk halleri

99. Tehdit halinde işlemin bozulması İçin konulan süre ne kadardır? Bu süre ne zaman işlemeye başlar?
a. Bir yıl / Korkunun ortadan kalktığı andan itibaren işlemeye başlar
b. İki yıl /Korkunun ortadan kalktığı andan itibaren işlemeye başlar
c. Bir yıl / Sözleşme tarihinden itibaren işlemeye başlar
d. Beş yıl / Öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar
e. Üç yıl / Korkunun başladığı andan itibaren işlemeye başlar

100. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerde hükümsüzlük hallerinden biri değildir?
a. Mahkeme kararıyla tespit edilen hükümsüzlük halleri
b. Mahkeme kararı olmaksızın meydana gelen hükümsüzlük halleri
c. Batıl hukuki İşlemler (mutlak butlan)
d.Gabin (sömürme)
e. İptal edilebilen hukuki işlemler (nisbi butlan)

101. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeleri mutlak butlanla hükümsüz ktlan neden¬lerden biri değildir?
a. Ehliyetsizlik (temyiz kudretinden yoksunluk nedeniyle tam ehliyetsizlik hali)
b. Şekle aykırılık
c. Muvazaa  (Sözleşme serbestisi ilkesinin dışında kalan haller)
d. Bir sözleşmenin konusu emredici hükümlere aykırı ise, sözleşme butlanla batıldır
e. Sözleşmede basil hesaplama hatalarının bulunması

102. Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) sonuçlarından biri değildir?
a. Mutlak butlanı sadece çıkan olan taraflar ileri sürebilir
b. Bu durumda tarafların hareketine gerek kalmadan, sözleşme kendiliğinden batıl olur
c. Sözleşme baştan itibaren hukuki sonuç doğurmaz
d. İşlem zaman geçmesi ya da butlan nedeninin ortadan kalkmasıyla geçerli olmaz
e. Mutlak butlanla batıl sözleşme "ölü doğmuş" sayılır

103. BK'na göre, sözleşmedeki çürüklük halinin düzelebilir bir sakatlık olması hangi anlama gelir?
a. Gabin b. Hükümsüzlük c. Kısmi butlan d. Nisbi butlan e. Mutlak butlan

104. Aşağtdakilerden hangisi başlıca nisbi butlan sebeplerinden biri değildir?
a. Hata b. Hile c. Tehdit d. Gabin e. Muvazaa

105. BK'na göre, nrsbi butlanla mutlak butian arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
a. Korkutma halinin bulunması b. İrade bozukluğunun sürekliliği c. Çürüklüğün düzeltilmesi
d. Ehliyet noksanı e. Çürüklüğün esaslı olması

106. İptal hakkının kullanılması yoluyla, sözleşme kesin olarak hükümsüz duruma gelmiş olursa, bu tür işlemlere ne denir?
a. Feshedilebilen işlemler b. Karmaşık işlemler c.Çürük işlemler
d. Esaslı İşlemler e. Hukuki işlemler

107. I.Yetki veren               
            II. Temsilci                 
    III. Üçüncü şahıs
Yukandakilerden "hangisi/hangileri" sözleşmede temsil işleminin taraflarındandır?
a. Yalntz I        b. I ve III        c. II ve III d. I ve II e. I. II ve III

108. Temsil ilişkisinde, temsil ilişkisinin kanunla verilmesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?
a. Doğrudan temsil   b. Kanuni temsil c. İradi temsil d.Dolaylı temsil e. Genel temsil

109. Temsilcinin, yetki veren hesabına, fakat kendi adına hareket etmesi hangi tem¬sil şeklidir?
a. Doğrudan temsil b. Yetkili temsil c. Yetkisiz temsil
d. Dolaylı temsil e. Genel temsil

110. Hukuksal işlemlerde çokça rastlanan, ekonomik hayatta yaygın kullanılan tem¬sil türü hangisidir?
a. Doğrudan temsil b. Yetkili temsil c. Yetkisiz temsil
d. Dolaylı temsil e. Genel temsil

111. Temsilci, yetki verenin adına ve hesabına davranıyor ise aşağıdaki temsil tür¬lerinden hangisi söz konusudur?
a.Yetkisiz temsil b. Yetkili temsil c. Doğrudan temsil
d. Dolaylı temsil e. Genel temsil

112. I.Temsil yetkisinin bulunması 
II. Temsil olunan adına hareket etme
III.Temsil olunan ad ve hesabına davranma
Yukandakilerden "hangisi/hangileri" dolaysız temsilin unsurlarıdır?
a. Yalnız I    b. I ve III c. II ve III d. I ve II e. I, II ve III

113. Temsil yetkisi verilmeden, bir kimsenin temsilci gibi davranarak başkası adına işlemler yapması halinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?
a. Yetkisiz temsil b. Yetkili temsil c.  Doğrudan temsil d. Dolaylı temsil e. Genel temsil

114. Yetkili temsille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Temsil yetkisi, yetki veren tarafından "tek taraflı" bir irade açıklamasıyla olur
b. Temsil yetkisi verenin bu konuda irade açıklaması 'temsil yetkisi verilmesidir
c. Temsilin meydana gelmesinde temsilcinin yetkiyi kabul ettiğini bildirmesi gerekmiyor
d. Temsil yetkisinin verilmesi herhangi bîr şekle tabi değildir
e. Temsil yetkisinin yazılı olarak verilmesi, yasal zorunluluktur

115. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona ermesi hallerinden biri değildir?
a. Beili bir süre için verilmişse sürenin dolmasf ile
b. Belli bir işlem için verilmişse o işlemin yapılması ile
c. Temsilcinin ya da temsil olunanın ölümü ile
d. Fiil ehliyetlerinin kaybedilmesi ile
e. Temsilcinin yanıltılarak sözleşme yapması halinde

116. Temsil ilişkisinde, başkası adına hareket etme koşulu yerine gelmişken temsil yetkisinin olmayışı nasıl bir sonuç yaratır?
a. Yetkisiz temsil b. Yetkili temsil     c. Doğrudan temsil
d.Dolaylı temsil e. Genel temsil

117. Bir kimse yetkisi olmadığı halde başkası adına davranarak sözleşme yapmışsa, adına işlem yapılan icazet (onay) vermediği sürece sözleşmenin huku¬ki durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sözleşme butlanla sakattır      b. Sözleşme irade fesadına uğramıştır
c.Sözleşme askıdadır d. Sözleşme hükümsüzdür e.Sözleşme tek tarafın iradesiyle kurulmuştur

118. İki kişi arasında bir borç bağlantısı yokken, bunlardan biri zarara'uğramakta, bu zarar diğerinin davranışından "fiilinden" İleri gelmekteyse aşağıdakilerin hangisinden söz edilir?
a. Hukuka uygun fiil b. Hukuka aykırılık        c. Haksız fiil d. Muvazaa e. Kusur

119. Hukuka aykırı fiili ile başkasına zarar veren birinin, bu zararı tazmin etmek zorunda olmasına ne denir?
a. Adi sorumluluk b. Tazmin etme c. Hukuki sorumluluk
d. Kişisel sorumluluk        e. Akdi sorumluluk

120. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir?
a. Hukuka aykırılık b. Kusur c. Zarar d.İlliyet bağlantısı e. İkrah

121. Hukuka aykırı fiil aşağıdaki hallerden hangisiyle ortadan kalkmaz?
a. Vergi İnceleme yetkisinin kullanımı ile      b. Kanuni bir görevin yapılmasıyla
c. Haklı savunma (Meşru savunma) ile        d. Zorunluluk hali (Iztırar hali) ile
e. Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanımı ile

122. Bir kimsenin gerek kendisinin, gerek başkasının şahsını veya mallarını derhal meydana gelecek bir tehlikeden kurtarmak için tehlikeyi oluşturmuş olmayan diğer bir kişinin mallarına zarar verimesi hali aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kendi hakkını korumak b. Kanuni bir görevin yapılması c.Haklı savunma (Meşru savunma)     
d. Zorunluluk hali (Iztırar hali) e. Haksız fiil

123. Hukuka aykırı bir fiili kusurlu olarak işleyen bir kimsenin bu fiilinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
a. Kasıt b. Yanılma hali      c. Hata        d. Hile e. Zarar

124. Bir kimsenin malvarlığında rızası dışında meydana gelen azalmalara ne denir?
a. Zarar b. Müspet zarar c. Menfi zarar d.Olağan zarar e. Manevi zarar

125. Aşağıdakilerden hangisi hukuken zarar tüllerinden biri deâildir?
a. Maddi zarar b. Müspet zarar c. Menfi zarar d. Olağan zarar e. Manevi zarar

126. Haksız fiil sorumluluğunun temel unsurunu oluşturan kusurun türleri hangisidir?
a. Kast ve İhmal b. Kast ve Hata c. İhmal ve Hata d. Usulsüzlük ve İhmal  e. Kast ve Kusur

127. Kusur, kast ve ihmaile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Kusur, haksız fül sorumluluğunun temel unsurunu oluşturur
b. Kast, hukuka aykırı sonucu Önceden görmek ve istemektir
c. ihmal, "ağır ihmal" ve "hafif İhmal" olmak üzere ikiye ayrılır
d. Kusurun kanıtlanması (ispatı), zarar veren kişiye aittir
e. Ağır ihmal, herkesin normal olarak alacağı tedbirlerde ihmal gösterilmesidir

128. Zararla haksız fiil arasında bağlılık mantık işlemi yoluyla tespit edilmişse bu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uygun illiyet b. Mantıksal illiyet c. Yorumsal İlliyet d.Ortak illiyet e. Alternatif illiyet

129. Haksız fiil nedeniyle, zararla fiil arasındaki nedensellik bağı konusunda aşağı¬dakilerden hangisi uygulanır?
a. Uygun illiyet teorisi b. Mantıksal illiyet teorisi c. Alternatif illiyet teorisi
d. Ortak illiyet teorisi e.Hiçbiri

130. Haksız fiil sonucunda aşağıdaki tazminatların hangisi talep edilebilir?
a. Maddi tazminat b. Manevi tazminat c.Kısmi tazminat
d. Zarar karşılığı tazminat e. Maddi ve manevi tazminat

131. Haksız fiil nedeniyle, zarar verilen malın yerine yenisinin verilmesi nasıl tazmindir?
a. Maddi tazminat b. Manevi tazminat c. Kısmi tazminat d.Aynen tazmin e. Nakden tazmin

132. Tazminat haklarının ileri sürülmesindekİ zamanaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1 yıl ve 5 yıl b. 2 yıl ve 5 yıl c. 3 yıl ve 5 yıl d. 1 yıl ve 10 yıl e. 2 yıl ve 10 yıl

133. Aşağıdakilerden hangisi kusur aranmaksızın sorumlu tutulmayı (kusursuz sorumluluk) gerektiren nedenlerden biri değildir?
a. Tehlike sorumluluğu b. Risk sorumluluğu c.Hakkaniyet sorumluluğu
d. Yararlı faaliyet sayılma e. Haksız fiil sorumluluğu

134. Kusursuz sorumluluk halinin Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemesi aşağıdakiler¬den hangisidir?
a. Esas düzenleme b. Genel düzenleme c. İstisna d.Koşul (şart) e. Geçici düzenleme

135. Aşağıdakiierden hangisi Borçlar Kanunu'nda yer alan objektif sorumluluk hallerinden biri değildir?
a. Temyiz kudretine sahip olmayanların haksız fiil sorumluluğu
b. Başkasını çalıştıranların sorumluluğu c. Hayvan idare edenlerin sorumluluğu
d. Bina ve diğer yapı maliklerinin sorumluluğu e. Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu

136. Bir kişinin malvarlığının nakit bir neden olmaksızm diğer bir kişinin malvarlığı aleyhine zenginleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sebepsiz zenginleşme    b. Mutlak muvazza      c. Hukuka aykırılık d. Kusur e. Zenginleşme

137. Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borç İlişkisinin sona erdirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Borcun ifası b. Borcun ertelenmesi    c. Borcun tahsili d. Borcun terkini e. Zenginleşme

138. Taraflar sözleşme ile farklı kararlaştırmamışlarsa para borçlarının (götürülecek borçların) ifa yeri aşağıdakiierden hangisidir?
a. Alacaklının ikametgahının bulunduğu yer b.Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer
c.Sözleşmenin düzenfendiği yer d. Borç doğduğunda alacaklının bulunduğu yer
e. Borç doğduğunda borçlunun bulunduğu yer

139. Alacaklının, borçludan borcun İfasını isteyebileceği an aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vade sonu b. Müecceliyet anı c. Kabul anı d..Muacceliyet anı e. Sürenin bitimi

140. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün şartlarından biridir?
a. Kusurlu imkansızlık    b. Borcun muaccel olması c.Kusursuz imkansızlık 
d. Muvazaa e. Alacaklının temerrüdü

141. Bir borç ilişkisinde birden çok borçlu varsa, "borçlulardan her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul etmiş" ise aşağıdaki durum¬ların hangisi söz konusu olur?
a. Sözleşmeden dolayı borçluluk b. Müteselsil borçluluk c.Teminatsız borçluluk
d. Birlikte borçluluk e.Ortaklaşa borçluluk

142. Bir borcun varlığı, gelecekteki şüpheli bir olayın gerçekleşmesine bağlanmış ise, bu borç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rehinli borç b. Karşılıksız borç c. Kefilli borç d.Şarta bağlı  borç e. Devredilebilir borç

143. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren nedenlerden biri değildir?
a. Borcun ifası b. Yenileme c. Takas d. Kusursuz imkansızlık e. İkrah

144. Birbirlerinden aynı türden alacaklara sahip kimseler arasında yapılan hesaplaşma sonucunda borcun ortadan kalkmasına ne denir?
a. Borcun ifası b. Borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesi c Takas d. Kusursuz imkansızlık e. İbra

145. Bir alacak hakkının ileri sürülmesini önlemek yoluyla borcun sona ermesine neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a. Borcun ifası b. Zamanaşımı c. Takas d. Kusursuz imkansızlık  e. İbra

146. Aşağıdakilerden hangisi hak düşürücü zamanaşımının şartlarından biri değildir?
a. Borcun muaccel olması b.Kanunda belirtilen sürenin geçmiş olması
c. Zaman aşımının durmamış olması   d.Zaman aşımının kesilmemiş olması
e. Alacaklının temerrüde düşmemiş olması

147. Karz sözleşmelerinden doğan alacak haklarında zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a, 3 ay b. 6 ay c. 1 yıl d. 5 yıl e. 10 yıl

148. Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biri değildir?
a. Hizmet sözleşmeleri b. İstisna sözleşmeleri c. Eser sözleşmeleri
d. Ardiye sözleşmeleri e. Vekalet sözleşmeleri

149. Aşağıdakilerden hangisi saklama sözleşmelerinden biridir?
a. Kira sözleşmeleri b. Ariyet sözleşmeleri c.Eser sözleşmeleri d. Kefalet sözleşmeleri
e. Vedia sözleşmeleri

150. Aşağıdakilerden hangisi kefalet türlerinden biri deâildir?
a. Adi kefalet b. Müteselsil kefalet c. Birlikte kefalet d.Geçici kefalet e. Kefile kefalet

151. Aşağıdaki hukuktaki hükümsüzlük hallerinden değildir
a. Yokluk b. Butlan c. Tek taraflı bağlamazlık d.Gabin

152. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
a. Tek taraflı bağlamazlık b. Muvazaa c. Gabin d. İrade fesadı


153. Aşağıda sıralanan ticari belgelerden hangisi T.Ticaret Kanununda yer almıştır?
a. Perakende satış vesikaları b. Gider pusulası c.Serbest meslek makbuzu d.  Bono
e.Müstahsil makbuzu

154. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında yer almaz?
a. Yazılı b. Genel c. Somut d. Sürekli

155. Hâkimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
a. Tali Kaynak olmasını b. Genel Olmasını c. Hâkimin takdiri olmasını d. Asli Kaynak Olmasını

156. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
a. 45 b. 15 c. 30 d. 7 e. 60

Ticaret hukuku 1
157. Taraflardan biri açısından ticari iş sayılan işlemler, karşı taraf için hangi halde ticari sayılır?
a. Karşı taraf tacir sıfatını taşıyorsa b.Karşı taraf tacir sıfatını taşımıyorsa c.Sözleşme şekle uygun yapılmışsa
d. Anlaşmazlık konusu dava ticaret mahkemesinde açılmışsa e.Ticari İş bir sözleşmeden doğmuşsa

158. Aşağıdakilerden hangisi, ticari işlemleri esas alan bir sistemdir?
a. Karma sistem b. Objektif sistem c. Sübjektif sistem
d. Ticari İşletme esası e. Tacir esası

159. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmenin döner unsurlarından biridir?
a. Yatırım malvarlığı b. Kasa c. Ticari mallar d. Demirbaşlar e. Haklar
160. Ticari işlere aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanamaz?
a. Ticari örf ve âdet b. Emredici hükümler c. Emredici hükümlere aykırı sözleşme hükümleri     
d. Genel hükümler e. Sözleşme hükümleri

161. Ticari davalara uygulama sırasına göre,  aşağıdakilerden hangi sıralama doğrudur?
a. Ticari Hükümler - Emredici Hükümler - Sözleşme Hükümleri - Ticari örf ve Adet
b. Emredici Hükümler - Sözleşme Hükümleri - Ticari Hükümler - Ticari örf ve Adet
c. Sözleşme Hükümleri - Emredici Hükümler - Ticari Hükümler - Ticari Örf ve Adet
d. Emredici Hükümler - Ticari Hükümler - Sözleşme Hükümleri - Ticari Örf ve Adet
e. Ticari Hükümler - Sözleşme Hükümleri - Emredici Hükümler - Ticari Örf ve Adet

162. Ticaretten men edilen bir kişinin ticari işletme işletmesi halinde kendisi hakkın¬da aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?
a. Tacir sayılmaz / Ayrıca cezai işlem uygulanmaz b.Tacir sayılmaz / Ayrıca cezai işlem uygulanır
c. Tacir sayılır /Ayrıca cezai işlem uygulanır d.Esnaf sayılır/Ayrıca cezai işlem uygulanır
e. Ticari işletme açmamış kabul edilir

163. Aşağıdaki şirketlerin hangisinin tacir niteliği yoktur?
a. Anonim şirketler b. Limitet şirketler c. Kolektif şirketler
d. Hisseli Komandit şirketler    e. Adi şirketler

164. Ticaret şirketlerinin tacir niteliği (sıfatı) kazanmaları ne zaman başlar?
a. Şirket sözleşmesinin hazırlanması ile b.Şirket sözleşmesinin noterden onaylanması ile
c- Şirket kuruluşun bildirilmesi ile d.Tescil ve ilanla e.Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile

165. Genel kural olarak dernekler tacir sayılmazlar. Ancak, bir dernek aşağıdaki koşulların hangilerinin gerçekleşmesi halinde tacir niteliği {sıfatı) kazanır?
a. Amacına ulaşmak için ticari işletme işletmek b.Kamu yararına olmamak
c. Bakanlar kurulunca muafiyet tanınmak d.Ticari faaliyetlerde bulunmamak
e. Amacına ulaşmak için ticari işletme işletmek / Kamu yararına olmamak

166. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
a. Ticari defterler tutmak b. Basiretli iş adamı gibi davranmak c. Parasal faaliyetlerde çek kullanmak     
d. Ücret ve faiz istemek e. Ücret ve cezai şartın indirilmesini isteyememe

167. IHizmet Markası     
    II- Garanti Markası       
  III- Ticaret Markası
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri marka türlerindendir?
a. Yalnız I        b. Yalnız II        c. Yalnız III      d. I ve III e. I,II ve III

168. Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başkasından ayırır
b. İşletme sahipleri marka konusunda seçimlik hakka sahiptir, hiçbir kısıtlama yoktur
c. Marka tescil edilince, talep anından itibaren on yıl süre ile korunur
d. Tescil marka sahibine kullanma ve korunma haklarını sağlar
e. Marka işletmeyle birlikte veya işletmeden ayrı devredilebilir

169. Gerçek kişi tacirin unvanın oluşturulmasında, kendi "adı ve soyadı" nasıl tanımlanır?
a. Çekirdek      b. Kök        c. İşletme adı        d. Ticaret unvanı e. Ek

170. Aynı ad ve soyadını taşıyan tacirlerin ticaret unvanların ayırt edilmesi için kullanmaları gereken ekler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Zorunlu ekler b. Sınırlı ekler c. ihtiyari ekler d. izne bağlı ekler e. Özel ekler

171. Hangi ortaklıklarda, ticaret unvanında faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur?
a. Donatma iştiraklerinde b. Kamuya yararlı derneklerde
c. Kolektif ortaklıklarda d. Komandit ortaklıklarda e. Anonim ve limitet ortaklıklarda

172. Ticaret siciline tescil için tescil talebi (isteği) aşağıdaki kurumlardan hangisine yapılır?
a. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına b. Ticaret ve Sanayi odalarına c. Mahallin yetkili Ticaret Mahkemesine 
d. Yetkili Ticaret Sicil Memurluğuna e. Yetkili notere

173. Aşağıdakilerden hangisi sicili memurunun, inceleme yetkisine dâhil değildir?
a. Talebin yasa I. koşullara uyup/uymadığı
b. Gerekli- belgelerin tescil talebine ekli olup/olmadığı
c. Tescil talebinde, bulunan kişinin kimliği
d.Tescil talebinde bulunan kişinin ehliyeti
e. Tescil talep eden- Kişinin eğitim durumu

174. Ticaret sicil memurluğu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlı olarak çalışır?
a. Sanayi ve Ticaret Bakanağına b. Asliye Hukuk Mahkemesine c. Ticaret. Mahkemesine
d. Ticaret ve Sanayi Odalarına e. Hazine Müsteşarlığına

175. Aşağıdakilerden hangisi sicil memurunun tescil talebi konusunda karar verme yetkilerinden biri değildir?
a. Geçici kayıt yapma b. Geçici kaydı, silme c. Talebin kabulü
d. Talebin reddi e. Talebi askıya alma

176. İlgililerin tescil isteğine sicil memurunun red karan vermesinde, karara karşı aşağıdaki kurumların hangisine hangi sürede itiraz edilir?
a. Sicilin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine / 7 gün içinde
b. Sicilin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine/ 8 gün içinde
c. Danıştay'a / 7 gün içinde
d. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına / 10 gün içinde
e. Sicilin bulunduğu yer Sanayi ve Ticaret Odasına / 15 gün içinde

177. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet oluşturmaz?
a. Başkalarının mallarını kötülemek     b.Yanlış mesleki adlar kullanmamak
c. Ödül almadığı halde almış gibi göstermek d.Başkasının mali gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermek
e. Düzenlenmiş bulunan iş hayatı koşullarına uymamak

178. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet hallerinden birini oluşturmaz?
a. Başkalarının mali gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermek
b. Aldatıcı reklam yapmak
c. Elde ettiği üretim ve ticaret sırlarından dürüstlük kurallarına göre yararlanmak
d. Kendi durumunu üstün göstermek
e. Mali durumu bozulan kişi hakkında "iyi" diye referans vermek

179. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a. Haksız rekabette dürüstlük kurallarına aykırılık vardır
b. Haksız rekabet konusu TTK’ da düzenlenmiştir
c. Ekonomik etkinlik olmaksızın, ekonomik rekabet olmaz
d. Gerçeğe aykırı yeterlilik belgesi vermek haksız rekabete neden olur
e. Aldatıcı reklam yapmak haksız rekabet sayılmaz

180. Haksız rekabet nedeniyle aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?
a. İdari dava b. Önleme davası c. Tespit davası d.Maddi tazminat (giderim) davası    
e. Düzeltilme davası

181. Haksız rekabet davalarından hangisi "kusur' var ise açılır?
a. Manevi tazminat (giderim) davası        b. Önleme davası c. Tespit davası
d. Maddi tazminat (giderim) davası e.Düzeltilme davası

182. Tacir, işletmenin niteliği gereği tutmak zorunda olduğu "beyana tabi defterleri" ne zaman ticaret siciline bildirir?
a. Her ayda b. Defter tasdik ettirdiğinde c. Ticari defterler dolduğunda
d. Her yılın sonunda e. Her yılın başında
183. TTK' na göre usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter kayıtlan hangi kanıtlar¬dandır?
a. Doğrulanmış kanıt b. Maddi olmayan kanıt c. Tescilli kanıt
d. Mahkeme dışı kanıt e. Yazılı kanıt

184. Usulüne uygun tutulmamış defterdeki kayıtların sahibi açısından kanıt savıl¬masında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Aleyhteki kayıtlar dikkate alınır, lehdeki kayıtlar dikkate alınmaz
b. Sadece aleyhteki kayıtlar dikkate alınır
c. Sadece lehdeki kayıtlar dikkate alınır
d. Aleyhteki kayıtlar dikkate alınmaz, lehdeki kayıtlar dikkate alınır
e. Defterler kanıt olmaktan çıkar

185. Ticari defterlerin usulüne uygun tutulmuş sayılması için notere veya sicil memuruna tasdiki (onanması) gerekenler aşağıdakilerden hangileridir?
a. Saklanması gerekli evraklar b.Özel hükümler uyarınca tutulması gereken defterler
c. Beyana tâbi defterler d.Tasdike (onamaya) tâbi defterler e.Tüm defter

186. Günlük deftere geçirilmiş olan işlemlerin buradan alınarak usulüne göre çeşitli hesaplara dağıtıldığı, tasnifli olarak toplandığı defter aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karar defteri b. İşletme defteri c. Büyük defter d. Envanter defteri e. Günlük defter

187. Ticarî mümessil atandıktan sonra, kaç gün içinde tescili yapılmalıdır?
a. 7 gün    b. 10 gün  c. 15 gün    d. 20 gün    e. 30 gün

188. Ticarî mümessil sıfatına sahip olmaksızın, tacir tarafından işletmenin bütün işleri veya belirli İşlemler için temsil yetkisi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ticarî vekil b. Aracı acente   c. Seyyar tüccar memuru d. Ticari işler tellalı e. Komisyoncu

189. Ticarî vekilin tacir ile ilişkisi açısından aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?
a. Ticarî vekiller işletme sahibine tabidirler
b. İşletme sahibinin denetim ve gözetiminde çalışırlar
c. İşletme sahibinin emir ve talimatlarına uymak zorundadırlar
d. Ticari vekilin yetkisi işletmenin bulunduğu mahal ile sınırlı değildir
e. Taraflar arasındaki ilişki bir hizmet ilişkisidir

190. Seyyar tüccar memuru ile tacir arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vekalet ilişkisi b. Bağımsızlık İlişkisi        c. Temsil ilişkisi d. Alım-satım ilişkisi e. Hizmet ilişkisi

191. Aşağıdakilerden hangisi seyyar tüccar memurları açısından doğru delildir?
a. Tacire tabi bir yardımcıdır b.İşletme merkezinin dışındaki yerlerde görevlidir
c. Tacir tarafından seyyar ticaret memuruna bir yetki belgesi verilir
d. Seyyar ticaret memurları yetkili kılınmışlarsa makbuz verebilirler
e. Seyyar ticaret memurlarının görevleri sona erdiğinde yetki belgelerini iade etmezler

192. Cari hesap sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar kaç yıllık zamanaşımına tabidir?
a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 5 yıl e. 10 yıl

193. Cari hesap sözleşmesinde takas işlemi hangi zamanlarda yapılır?
a. Karşılaştıkları anda takas edilir b. Kayıt yapıldığı anda takas edilir
c. Her aylık dönem sonunda d. Her 3 aylık dönem sonunda e. Her hesap devresi sonunda

194. Cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a. Cari hesaba geçirilen kalemler ayrılmaz ve bir bütün oluşturur
b. Cari hesap özel bir takas sistemidir
c. Cari hesaplara geçirilen kalemlere faiz yürütülmesi izne bağlıdır
d. Cari hesap sözleşmesinde süre belirtilmemişse, belirsiz süreli kabul edilir
e. Hesap devresi sonundaki bakiye yeni devreye İlk kalem olarak aktardır

195. Cari hesap sözleşmesinin esasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
a. Karşılıklı alacaklar b. Kredili alım / satımlar c. Senetti İlişkiler d. Faiz ilişkisi
e. Alacak ve borç İlişkilerinin izlenmek istenmesi

196. Cari hesaba ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Cari hesap özel bir takas rejimidir b.Cari hesap alım satım ilişkilerinde söz konusudur
c. Cari hesap sözleşmesi noter huzurunda yapılır d.Cari hesap, tek taraflı bir sözleşme ile gerçekleşir
e. Cari hesap zorunlu bir takas rejimidir

197. Bir ticari işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu ortaklık alacaklarına karşı sınırlandırılmamış ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?
a. Donatma iştiraki b. Kolektif ortaklık c. Adi ortaktık d. Kooperatif e. Limitet ortaklık

198. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın üstünlüklerinden biridir?
a. Ortakların tüm malvarlığı İle sorumluluğu b.Kuruluş ve işleyiş kolaylığı
c. Ortakların zincirleme sorumluluğu d.Uluslararası ilişkilerde kabul görmesi
e. Şirkete tanınan vergisel teşvikler

199. Kolektif ortaklık açısından aşağıdakilerden hangisi 1. sırada uygulanır?
a. Sözleşme hükümleri b. Ortaklar kurulu kararları c. Türk Ticaret Kanunu hükümleri
d. Borçlar Kanunu hükümleri e. denetçi önerileri

200. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlere ortak olabilir?
a. Kamu yararına vakıflar b. Kalkındırma dernekleri c.Sadece gerçek kişiler
d. Adi şirketler e. Ticaret şirketleri

201. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin unsurlarından biri değildir?
a. Ticari işletme b. Ticaret unvanı c. Gerçek kişi ortaklar
d.Sınırsız sorumluluk        e. Ortak sayısında sınırlılık

202. Aşağıdaki hallerin hangisinde kolektif ortaklıkta yönetim hakkı mahkeme tarafından sınırlandırılır?
a. Olağanüstü işlemlerin gerçekleşmesinde
b. Ortaklardan birinin ölümü halinde
c. Ortaklığın borçlarını ödemede zorlanması halinde
d. Haklı nedenlerin bulunması halinde
e. Ortak sermayesinin en az 2/3'sinİn kaybedilmesinde

203. Kolektif ortaklıkta yönetim hakkının sınırlanması konusunda aşağıda kilerden hangisi önceliklidir?
â. Türk Ticaret Kanunu hükümleri b. Sözleşme hükümleri c. Mahkeme kararı
d. Borçlar kanunu hükümleri e. Ortaklar Kurulu kararları

204. Kolektif ortaklıkta itiraz hakkı aşağıda belirtilenlerden hangisine tanınmıştır?
a. Yönetim hakkına sahip ortaklara b, Her bir ortağa ayrı ayrı c. Ortakların tümüne
d. Yönetici ortakların" tümüne e. Sınırsız sorumlu olan ortağa

205. Kolektif ortaklıkta itiraz, bu hakka sahip ortaklarca hangi zamanda yapılmalıdır?
a. Ortak tarafından itiraza gerek görüldüğünde b.Ortaklarca karar alındığında
c. Sözleşmede gösterilen zamanda d.Bilgi sahibi olunduğunda
e. Üçüncü kişilerle işlem yapılmadan önce

206. Kural olarak kolektif ortaklıkta her ortağın bir oy hakkı vardır, bunun aksi nasıl kararlaştırılır?
a. Ortakların kararı ile        b. Mahkeme karârı ile c. Ortaklık sözleşmesi ile 
d. Yasa ile e. Hiçbiri

207. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklıkta, ortaklık borç ve yükümlerinin yerine getirilmesinde ikinci derecede ortaklara başvurmanın koşullarından biridir?
a. Ortaklardan bir veya bir kaçının malvarlığını gizleme ihtimalinin bulunması
b. Kolektif ortaklığın alacaklarını ödemede zor duruma düşme ihtimalinin bulunması
c. Kolektif ortaklığa ulaşılamaması
d. Ortaklığa karşı yapılan icra takibinin semeresiz kalması
e. Sermayesi yüksek olan ortağın, ortaklıktan ayrılmaya karar vermesi

208. Aşağıdakilerden hangisi, kolektif ortaklıklarda,  ortaklar arasında değişiklik gerektirmiyor?
a. Ortağın başka bir şirkete ortak olması      b. Yeni ortak kabulü c. Ortaklık payının devri
d. Ortağın şirketten ayrılması e. Ortağın iflâsı

209. Yasal temsilcilerin kolektif ortaklığa ilişkin işleri görürken neden oldukları "haksız fiillerden" dolayı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a. Ortaklar b. Ortaklık c. Yasal temsilci d. Temsilciye oy veren ortaklar       e. Denetim kurulu
210. Kolektif ortaklıkta ortaklığa yeni giren bir ortağın sorumluluğu konusunda aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
a. Sadece ortaklığa girdikten sonraki borçlardan sorumludur
b. Sadece ortaklığa girmeden önceki borçlardan sorumludur
c. Ortaklığa girmeden önceki borçlarla birlikte, sonraki borçlardan da sorum¬ludur
d. Hiçbir sorumluluğu yoktur
e. Sadece ortaklığa girdikten sonraki borçlardan sınırsız sorumludur

211. Kolektif'' ortaklıklarda,  ortaklıktan çıkmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kolektif ortaklıklarda, ortak istediği zaman ortaklıktan kendi İradesi ile çıkabilir
b. Ortaklıktan çıkma, sözleşmede hüküm bulunması ve ortakların onayına (oybirliğine) bağlıdır
c. Sözleşmede hüküm bulunsun bulunmasın ortak diğer ortakların karan ile çıkarılamaz
d. Ortaklıktan çıkma, sözleşme ile koşullara bağlanamaz, çıkma tamamen isteğe bağlıdır
e. Ortağın ölümü ortaklıktan çıkma halini oluşturmaz

212. Komandit ortaklıkta, borçlardan dolayı birinci derecede kim sorumludur?
a. Şirket tüzel kişiliği b. Komandite ortak c. İmtiyazlı ortak
d.Kurucu ortak e. Komanditer ortak

213. Komandit ortaklığı kuranlar, ortaklık sözleşmesini onanma tarihinden itibaren kaç gün içinde bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek tescil ve ilanını istemek zorundadır?
a. 10 gün        b. 15 gün c. 20 gün d, 25 gün        e. 30 gün

214. Komandit ortaklık sözleşmesinin zorunlu hükümlerinde eksiklik var ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Şirket hiç kurulmamış kabul edilir b. Şirket fesih durumuna düşer c. Adi ortaklık sayılır
d. Kolektif ortaklık sayılır e.Tüm ortaklar sınırsız sorumlu tutulur

215. Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklıkla ortakların kişisel nitelikli hak ve borçlarından biri değildir?
a. Yönetim hakkı b. İtiraz hakkı c. Faiz isteme hakkı d. Denetim hakkı e. Rekabet yasağı

216. Komandit ortaklıkta, yönetici komandite ortakların sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kolektif ortaklık gibi      b. Anonim ortaklık gibi      c. Adi ortaklık gibi
d.Şirket müdürleri gibi      e. Komanditer ortaklar gibi

217. Anonim ortaklığında, asgari sermayesinin arttırılması kararım hangi kurum verir?
a. Bağlı olunan Ticaret ve Sanayi Odası  b. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
c. Bakanlar Kurulu d. Asliye Ticaret Mahkemesi e.Maliye Bakanlığı

218. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın özelliklerinden biri değildir?
a. Esas sermayesi belli ve paylara bölünmüştür
b. Ortaklık malvarlığı ile sorumludur
c. Ortaklar, borçlardan dolayı ortaklık tüzel kişiliğine karşı sınırlı sorumludur
d. En az 5 pay sahibi kurucu ortak bulunması
e. Pay sahibi her ortağın şirketi temsil ve yönetme hakkı

219. Bir anonim ortaklığa aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulamaz?
a. Ticari itibar         b. Gayrimenkuller c. Menkul değerler d.Demirbaşlar e. Nakit para

220. Anonim ortaklığın sermaye payları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?     
a. Ortaklığın sermayesi paylara bölünmüştür
b. Sözleşmede her payın itibari değeri belirtilir
c. Payların itibari değerlerinin toplamı esas sermayeye eşittir   
d. Her pay 5.000. - TL.'den aşağı olamaz ve ancak 1000. - TL ve katları olarak artırılabilir
e. Her pay esas sermayenin belirli ve eşit bir oranını temsil eder

221. Anonim ortaklık esas sözleşmedeki imzalar hangi kurum tarafından tasdik olunur?
a. Bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası  b. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
c. Bakanlar Kurulu d. Asliye Ticaret Mahkemesi e. Noter

222. Anonim ortaklığı genel kurulunun aşağıdaki yetkilerinin hangisi devredilebilir?
a. Ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi b.Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
c. Yönetim ve denetim kurullarının azli d.Ortaklığın feshine karar verilmesi
e. Kar dağıtım zamanının saptanması

223. Anonim ortaklığı genel kurulunun toplanmasına yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Genel kurul kararları, toplantıya katılsın katılmasın tüm pay sahiplerini bağlar
b. Genel kurulda çoğunluğu elde eden, ortaklık yönetim ve denetimini elde etmiş olur
c.Genel kurulda her ortağın bir oy hakkı vardır
d.Kararlar da, genel kurula katılan pay sahiplerinin oylarıyla alınır
e. Genel kurul, iradesini alacağı kararlarla açıklar

224. Anonim ortaklık genel kurulunun belirli aralıklarla yaptığı olağan toplantıların her hesap yılı, sonundan itibaren kaç ay içinde yapılması gerekiyor?
a.1 ay b. 2 ay c. 3 ay d. 4 ay e. 6 ay

225. Anonim ortaklığın "tedrici kuruluşu" sırasında, yapılan ilk toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olağan toplantı b. Olağandışı toplantı        c. Normal toplantı
d. Adi toplantı e. Kurucular kurulu toplantısı

226. Anonim ortaklıkta azı

: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 14 Ara 2008, 14:09
gönderen erenn66
yarım kalmış bir de cevapları alabilirsek tadından yenmesss.

: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 14 Ara 2008, 17:22
gönderen KaktüS
HADİ SORULARI CEVAPLAYALIM ;D ;)

1- E

2-D

YANILMIYOSAM İLK İKİ SORUNUN CEVABI BU  :P

3. SORUNUN CEVABINI KİM SÖYLEYECEK ? ;D

: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2008, 20:04
gönderen reis
evet arkadaşlar haniryanıtlarrrrrrr

: : BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2008, 06:44
gönderen KaktüS
[quote="reis"]
evet arkadaşlar haniryanıtlarrrrrrr
[/quote]hadi 3. soruyuda sen yanıyla  ;)

: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 29 Nis 2009, 14:30
gönderen SELAMİ
219. SORUNUN CEVABI A. SIKKI

ARKADASIM BU SORULARI NE GUZEL BURAYA KOYMUSUN COK TATLI HARIKA

AMA CEVAPLARDA OLSA FENA OLMAZMI GUZEL KARDESIM

: : BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2009, 06:54
gönderen SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU
[quote="SELAMİ"]
219. SORUNUN CEVABI A. SIKKI

ARKADASIM BU SORULARI NE GUZEL BURAYA KOYMUSUN COK TATLI HARIKA

AMA CEVAPLARDA OLSA FENA OLMAZMI GUZEL KARDESIM
[/quote]keşke siz yorum yazan arkadaşlarımız da biraz paylaşım ruhu olsa da beraber beyin fırtınası oluşturup o cevapları versek.Aslında pek beyin fırtınasına da gerek yok.esen kalın

Ynt: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2015, 06:05
gönderen BİRSEN SAFİ
SORULARIN CEVAPLARINI NASIL BULABİLİRİM ?

Ynt: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2017, 07:37
gönderen Creatiyapa

Ynt: BORÇLAR ve TİC. HUKUKU SORU CEVAP 1

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2017, 14:15
gönderen manushinaBlort
Оригинальный аккумулятор для смартфона UMI Hammer S на 3200 mAh. Напряжение 3.8 V.

Resim
Resim


Вся информация