USE SUSEV4 5.BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

E-USE Hakkında Bütün Bilgiler, Sorular, Paylaşımlar, Öneriler...

Cevapla
tbirkan
Acemi Üye
Acemi Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 06 Eki 2015, 18:19

28 Ağu 2017, 17:20

Örgüt içinde kurban seçilen kişinin onuruna, dürüstlüğüne, güvenirliliğine, mesleki itibarına yönelik aşağılayıcı, doğrudan ya da dolaylı olarak bir ya da birkaç saldırgan tarafından sürekli biçimde yapılan yıldırıcı, taciz edici, kötü niyetli fiziksel ya da psikolojik davranışlar ……………………………………………………. olarak adlandırılır. “

A) Diğerkamlık B) Whistleblowing C) Psikolojik sözleşme D) Sinizm E) Mobbing

“Çalışanların kendini örgütünün bir parçası olarak görmesi sonucu örgüt adına gönüllü şekilde üstün çaba göstermesi ……………………. …………… kavramı ile ifade edilir.”
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kavram nedir?
A) Örgütsel güven B) Örgütsel vatandaşlık C) Psikolojik sözleşme D) İş etiği E) Örgütsel sinizm

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları arasında ifade edilmez?
A) Vicdanlılık B) Centilmenlik C) Nezaket tabanlı bilgilendirme D) Meta etik E) Diğerkamlık

“Belli bir göreve en uygun kişinin getirilmesi”ni ifade eden İKY ilkesi hangisidir?
A) Disiplin ilkesi B) Güvence ilkesi C) Liyakat (Yeterlilik) ilkesi D) Bilimsellik ilkesi E) Eşitlik ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden birisi değildir?
A) Gözlem B) Görüşme C) Karma yöntem D) İş tanımı E) Anket

Zirai işletme hesabı esasına göre zirai faaliyetle iştigal eden bir mükellef açısından Gelir Vergisi Kanunu açısından aşağıdaki veriler ışığında beyan edilecek gelir ne kadar olacaktır?
*Hasılat 30.000 TL
*Hesap dönemi başı mahsul değeri 10.000 TL
*Ödenen gider 10.000 TL
*Borçlanılan gider 5.000 TL
*Hesap dönemi sonu mahsul değeri 3.000 TL
A) 15.000 TL B) 20.000 TL C) 8.000 TL D) 13.000 TL E) 17.000 TL

Bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilebilir?
A) Serbest meslek kazancı B) Kurum kazancı C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Kazanç E) Gelir

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, 2015 takvim yılında, tam mükellefiyete tabi olan bay A’nın Hollanda’da bulunan gayrimenkulünü kiraya vermekten dolayı elde ettiği kira geliri 20.000 TL, Türkiye’deki serbest meslek faaliyetlerinde elde ettiği net geliri 30.000 TL ve Türkiye’de bulunan işyerini kiraya verme sonucunda elde ettiği işyeri kira geliri 100.000 TL’dır. Bu çerçevede temel olarak bay A tarafından beyan edilecek gelir aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
A) 30.000 T B) 100.000 TL C) 20.000 TL D) 150.000 TL E) 50.000 TL

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi mükellefi değildir?
A) Gerçek kişi A B) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi Bay A C) Serbest meslek erbabı C D) Limited şirket E) Adi şirket ortağı gerçek kişi B

Bir gelir vergisi mükellefinin ücretinin talep edilebilir duruma gelmesi aşağıdaki hangi terim ile ifade edilebilir?
A) Tahakkuk B) Gider C) Vergiyi doğuran olay D) Verginin tebliği E) Gelir

Serbest meslek kazançlarında elde etme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Verginin tebliği B) Tahakkuk C) Verginin tahsili D) Vergiyi doğuran olay E) Hesap dönemi

Ücret aşağıda yer alan hangi vergi kanununda bir gelir unsuru olarak hüküm altına alınmıştır?
A) Katma Değer Vergisi Kanunu B) Kurumlar Vergisi Kanunu C) Vergi Usul Kanunu D) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu E) Gelir Vergisi Kanunu

Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?
A) Değişken maliyet B) Endirekt maliyet C) Sabit maliyet D) Yarı değişken maliyet E) Direkt maliyet

Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri kullanılan üretim tekniğine göre ortaya çıkan sistemlerdir?
A) Değişken maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi
B) Fiili maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
C) Normal maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi
D) Değişken maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi

Toplam olarak ele alındığında üretim hacmindeki değişmelere paralel olarak değişen fakat genellikle birim olarak sabit kalan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı sabit maliyet B) Direkt maliyet C) Sabit maliyet D) Değişken maliyet E) Kontrol edilemez maliyet

Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almaz?
A) Araştırma ve geliştirme giderleri B) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler C) Genel yönetim giderleri D) Üretim giderleri E) Finansman giderleri

ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?
A) 10 TL. B) 11 TL. C) 20 TL. D) 14 TL. E) 9 TL.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) SMMM ve YMM'lerin komandite ortak olması yasaktır B) SMMM ve YMM'lerin mesleki faaliyetlerine ilişkin reklam yapmaları yasaktır C) SMMM ve YMM'lerin asgari ücretin altında iş kabul etmeleri yasaktır D) SMMM ve YMM'lerin mesleki faaliyetlerini yürütmek amacıyla anonim şirket kurmaları yasaktır E) SMMM ve YMM'lerin ticaret ile uğraşması yasaktır.

Aşağıdakilerden hangisi 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş sınavlardandır?
A) Staja başlama değerlendirmesi B) Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleki yeterlilik sınavları C) B grubu staj ara dönem değerlendirmesi D) C grubu staj bitirme değerlendirmesi E) A grubu staj ara dönem değerlendirmesi

Serbest muhasebeci mali müşavir adayları için staj süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B) 2 C) 6 D) 3 E) 5

Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir?
A) Bir başka meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine, onları işlerine yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlanması B) Büro tescil belgesi alınmaması ve süresinde vize ettirilmemesi C) Emredici nitelikteki mevzuat kurallarına aykırı davranmak sureti ile rekabette haksız avantaj yaratılması D) Diğer meslek mensupları hakkında, resmi kuruluşlara asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunulması E) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi.

Aşağıdakilerden hangisi SMMM mesleğinin konularından birisi değildir?
A) Müşavirlik B) Defter tutma C) Bilanço, kar-zarar tablosu düzenlemek D) Tasdik E) Denetim

3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası yönetim kurulunun teşekkülünü ifade eder?
A) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı bin ila beşbin arasında olan odalarda 7 asıl ve 7 yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. B) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı beşbinin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. C) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. D) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 7 asıl ve 7 yedek, üye sayısı bini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. E) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı bini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

G.T.İ.P.’in ilk 6 rakamı …
A) Armonize Nomanklatür kodunu gösterir B) İstatistik kodlarını gösterir C) Farklı vergi uygulamalarımıza ilişkin milli alt açılım kodlarını gösterir D) Kombine Nomanklatür kodunu gösterir E) Avrupa Birliği Nomanklatür kodunu gösterir

Vergi numarası olmaksızın ithalat yapma imkanı hangi ürünler için tanınmamıştır?
A) Yayınlar B) Taşıt araçları C) Özel anlaşmalara dayanan ithalat D) Ülkemizdeki fuarlarda perakende satışına izin verilen mallar E) Kitaplar

INCOTERMS 2010 ile ilgili yanlış şıkkı işaretleyiniz
A) FOB ve FAS sadece deniz ve iç suyolu taşımacılığında kullanılır B) DAT ve DAP teslim şekilleri oluşturulmuştur C) Toplam 11 INCOTERMS/teslim şekli içerir D) Toplam 13 INCOTERMS/teslim şekli içerir E) DEQ ve DAF teslim şekilleri kaldırılmıştır

Doğru ifadeyi işaretleyin: “Bağlayıcı tarife bilgisi …”
A) Sadece tüzel kişilerce talep edilebilir B) Eşyanın ekonomik milliyetini belirler C) Sadece gerçek kişilerce talep edilebilir D) Yetkili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince re’sen verilen bir karardır E) İdari bir karardır

Vadeli işlemler (türev ürünler), aşağıdaki finans alanlarından hangisi ile daha çok ilişkilidir?
A) Bireysel Finans B) Finansal Yönetim C) Makro Finans D) Portföy Yönetimi E) Finansal Risk Yönetimi


İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Likidite, arttığında işletmenin kârlılığı da artar. B) İşletmenin net işletme sermayesi arttığında likidite artar. C) Kısa vadeli yabancı kaynakların toplamı değişmezse; dönen varlıklar arttığında likidite artar. D) Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeterliliğidir. E) Dönen varlıkların toplamı değişmezse; kısa vadeli borçlar arttığında likidite azalır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu işletme ortaklarının servetini artırmaktır.
II. Finansal yöneticinin temel amacı, şirketin dönem net karını artırmaktır.
III. Finansal yöneticinin temel amacı, yöneticisi olduğu şirketin hisse senetlerinin defter değerini artırmaktır.
A) II. ve III. B) I.ve II. C) I. ve III. D) Yalnızca II. E) I. ve II.

Bir projenin ekonomik ömrü içinde sağlayacağı toplam kâr tutarını, projenin gerektirdiği toplam yatırım tutarına oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) Fayda/maliyet yöntemi B) Sermaye kârlılığı yöntemi C) Yatırım kârlılığı yöntemi D) Özkaynak kârlılığı yöntemi E) Kârlılık endeksi yöntemi

Likidite kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Maddi duran varlıkların likiditesi, stokların likiditesinden yüksektir. B) Likidite; varlığın nakte dönüşme hızından da, nakte dönüşürken uğrayacağı değer kaybından da etkilenir. C) Bir varlığın nakte dönüşürken, ne oranda değer kaybına uğrayarak satıldığı bu varlığın likiditesi üzerinde etkilidir. D) Bir varlığın nakte dönüşme hızı, bu varlığın likiditesi üzerinde etkilidir. E) Dönen varlıkların likiditesi, duran varlıkların likiditesinden yüksektir.

6102 sayılı TTK’ya göre tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi fesih ya da sözleşmeden dönme amacıyla yapılacak ihbar veya ihtarların hukuki sonuç doğurabilmesi için aşağıda sayılan hangi şekillerde yapılması gerekmektedir?

A) Taahhütlü mektup veya faksla B) İadeli taahhütlü mektup veya faksla C) Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile D) Noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup yahut telgrafla E) Faks veya teleksle

I. Kollektif Şirketler
II. Komandit Şirketler
III. Kooperatifler
IV. Anonim Şirketler
V. Limited Şirketler

Türk Ticaret Kanunu’na göre yukarıdaki şirketlerden hangilerinin bölünmeleri mümkün değildir?

A) III ve IV B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesine göre sigortacının borç ve yükümlülüklerinden değildir?

A) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü B) Sigortalı malın zarar görmesini önleme yükümü C) Rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri ödeme yükümlülüğü D) Sigorta tazminatı veya bedelini ödeme yükümlülüğü E) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu’na göre görüldüğünde ödenmesi şart kılınan bir poliçeye, düzenleyen tarafından faiz oranının açıkça belirtilmeksizin kapital faizi uygulanması şartı konulmasının hukuki sonucu nedir?

A) Senet geçerlidir; ancak oranı açıkça belirtilmediği için kapital faiz şartı yazılmamış sayılır. B) Senet geçerlidir ve kapital faizi yasal faiz oranı üzerinden uygulanır. C) Senet geçerlidir ve kapital faizi o yılın ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması üzerinden uygulanır. D) Kapital faizi öngörülmesi bu tür poliçelerin genel özellikleriyle bağdaşmadığından senet geçersiz olur. E) Senet geçerlidir ve kapital faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans faiz oranı üzerinden uygulanır

Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı TTK’nın kitaplarından değildir?
A) Ticari İşletme B) Ticaret Şirketleri C) Kıymetli Evrak D) Adi şirketler E) Taşıma İşleri

Aşağıdakilerden hangisi 6762 sayılı TTK’dan farklı olarak, ilk kez 6102 sayılı TTK’da “kitap” olarak düzenlenmiştir?
A) Sigorta Hukuku B) Taşıma İşleri C) Ticari İşletme D) Kıymetli Evrak E) Ticaret Şirketleri

Bir işletmenin satışlarının gerçekleşme ve hesap kesim iddialarını test etmek isteyen bir denetçi, işletmeyle müşterileri arasındaki ana satış sözleşmelerini incelemiştir. Diğer taraftan denetçi, ana satış sözleşmelerinin satışların gerçekleşme zamanıyla ilgili hükümlerini değiştiren yan sözleşmeler olup olmadığından da emin olmak istemektedir.
Bu durumda, denetçinin uygulayabileceği aşağıdaki denetim prosedürü alternatiflerinden hangisi diğerlerinden daha ikna edici olacaktır?
A) Müşterinin satış sözleşmesi dosyalarını inceleyerek yan sözleşmeler olup olmadığına bakmak B) İşletmenin satışlarının ana satış sözleşmesi hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek C) İşletmenin müşterilerinden işletmeyle aralarında ana sözleşme dışında herhangi bir yan sözleşme olup olmadığı, varsa bu sözleşmenin içeriği hakkında doğrulama almak D) Sektördeki benzer firmaların bu tip satışlarda yan sözleşme yapıp yapmadığına bakmak. E) Müşteri yönetimine ana satış sözleşmeleri dışında yan sözleşmeler olup olmadığını sormak, varsa bu sözleşmelerin içeriği hakkında bilgi almak

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tablo hazırlayan bir işletmenin bağımsız denetçisi aşağıdaki kalemlerden hangisi için müteakip denetim prosedürü uygulamak zorunda değildir?
A) Kar dağıtım politikaları B) Bilanço tarihinden sonraki olaylar C) Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler D) İlişkili taraf açıklamaları E) Bölümlere göre raporlama

Denetçinin, müşterinin borçlularından borç bakiyeleri hakkında yazı alması hangi denetim prosedürüne örnektir?
A) Kontrol testi B) Sorgulama C) İnceleme D) Yeniden uygulama E) Doğrulama

Güvence hizmetlerinin kanıt unsuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanıtların dayandığı belgelerin sahte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. B) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken güvence hizmet riski de göz önünde bulundurulur. C) Elde edilecek kanıtların elde edilecek güvence seviyesine göre yeterli ve uygun olması gerekir. D) Kanıt toplanırken mesleki şüpheci bir tutum içinde olunmalıdır. E) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken hakkında kanıt toplanacak kalemin önemliliği de göz önünde bulundurulur.

Aşağıdakilerden hangisi analitik prosedür değildir?
A) Brüt kar marjının önceki yıllarla karşılaştırılması ve önemli farklılıkların araştırılması B) Kar marjlarının önemli bir farklılık var mı diye sektör ortalamasıyla karşılaştırılması C) Alacak bakiyeleri için borçlulardan mutabakat alınması ve farklılıkların araştırılması D) Aylık performans raporlarını inceleyerek gelir ve giderlerde önemli sapmalar olup olmadığına bakma E) Ticari alacakların büyüme hızıyla satışların büyüme hızının karşılaştırılması

Denetçi, satışlar kaleminde önemli yanlışlıklar olduğunu, bunun da birçok finansal tablo kalemini etkilediğini tespit etmiştir.
Denetçi müşteri tabloları için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmalıdır?
A) Olumlu görüş B) Görüş bildirmekten kaçınma C) Şartlı görüş D) Denetimden çekilme E) Olumsuz görüş

Bu şıklarla 73 aldım, birçok kez 58 ile kalmıştım.
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Davranış %80
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler %71
Yönetim Muhasebesi %83
Meslek Hukuku %83
Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri %100
Finansal Yönetim %80
Ticaret Hukuku %50
Denetim ve Güvence %50

Cevapla

“E-USE Zorunlu Stajyer Eğitimi” sayfasına dön

  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir