TEOS 4.BÖLÜM SORULARI GÜNCEL

E-USE Hakkında Bütün Bilgiler, Sorular, Paylaşımlar, Öneriler...

Cevapla
burakn
Acemi Üye
Acemi Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 25 May 2016, 08:12

16 Haz 2017, 14:45

1.Müşteri işletmenin iç kontrol sistemini tanımak için işletmenin konuyla ilgili bir yönergesini okuyan denetçi, aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisini uyguluyor demektir?
A) Risk değerlendirme amaçlı inceleme
B) Risk değerlendirme amaçlı yeniden uygulama
C) Kontrol testi amaçlı sorgulama
D) Detay test amaçlı inceleme
E) Risk değerlendirme amaçlı gözlem ile ilgili aramalar

2.Risk değerlendirmeleri sonucunda ciddi risk içerdiği tespit edilen bir kalemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kalem için uygulanacak müteakip denetim prosedürlerinde detay testleriyle yetinilmemelidir.
B) Müşterinin kontrolleri test edilecekse testler mutlaka tabloların ilgili olduğu dönemde gerçekleştirilmelidir.
C) Bu riske karşılık vermek üzere uygulanacak denetim prosedürleriyle elde edilecek denetim kanıtlarının daha ikna edici olmalıdır.
D) Bu kaleme ilişkin kontroller denetçi tarafından mutlaka anlaşılmalıdır.
E) Riske karşılık uygulanacak denetim prosedürleri sadece maddi doğruluk prosedürlerinden oluşacaksa, bunlar mutlaka detay testleri içermelidir.

3.Yabancı SMMM ve YMM lerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Yabancı SMMM'lerin Türkiye'de SMMM olarak çalışabilmeleri için, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilir.
B) Yabancı SMMM'lerin Türkiye'de SMMM olarak çalışabilmeleri için, TC tabiyetindeki SMMM'lerde aranan şartları taşımaları gerekir.
C) Yabancı YMM'ler, Türkiye'de YMM olarak çalışamaz.
D) Yabancı SMMM ve YMM'ler Cumhurbaşkanının onay
E) Yabancı SMMM'lerin Türkiye'de SMMM olarak çalışabilmeleri için, karşılıklılık şartı aranır. [

4.Y Üretim İşletmesi'nin yıllık üretim kapasitesi 10.000 adet; yıllık kapasite kullanım oranı %75'dir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 20.000 TL. Direkt işçilik giderleri 5.000 TL. Değişken genel üretim giderleri 2.000 TL. Sabit genel üretim giderleri 4.000 TL. Toplam Üretim Maliyeti 31.000 TL. Normal maliyet yöntemine göre işletmenin birim üretim maliyeti kaç TL'dir? A) 4,00 TL/adet
B) 3,60 TL/adet
C) 3,10 TL/adet
D) 3,00 TL/adet
E) 4,13 TL/adet

5.INCOTERMS 2010’da, sadece deniz ve iç suyolu taşımacılığında kullanılabilecek teslim şekillerindendir
A) FAS B) FOB C) Hepsi D) CFR E) Hiçbiri
6. I.Finansal raporlamanın güvenilir olması
I. II. Faaliyetlerin verimli ve etkili olması (işletme varlıklarının korunması dahil)
II. III. Mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklere uyma İç kontrol sistemi, yukarıdaki işletme amaçlarından hangisi veya hangilerini makul bir şekilde güvence altına almayı hedefler?

A) II ve III B) I ve III C) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III

7.Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, işletmelerin borçla finansman sağlama olanaklarını azaltır.
B) Vergi oranları arttıkça, borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi artar.
C) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, vergi matrahı oluşan işletmelerde sözkonusu olamaz.
D) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, işletmenin sermaye maliyetini etkilemez.
E) İşletmenin dönem karı veya zararının borçlanmanın vergi tasarrufu üzerinde etkisi yoktur

8.Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu belirten ilişkili kişi tanımı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından hangi müessesenin içerisinde bulunan bir şartıdır?
A) Transfer fiyatlandırması
B) İştirak kazanç istisnası
C) Bağış ve yardım
D) Örtülü sermaye
E) Kanunen kabul edilen gider

9.Pazarın büyüme aşamalarından hangi aşamada işletme mevcut müşterilerini korumak ve konumunu muhafaza etmeye daha fazla ihtiyaç duyar?
A) Düşüş B) Geri çekilme C) Büyüme D) Giriş E) Olgunluk

10.S Üretim İşletmesi'nde bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Satış Hasılatı 100.000 TL. Toplam Değişken Maliyetler 40.000 TL. Toplam Sabit Maliyetler 20.000 TL. Bu bilgilere göre, işletmenin satış hacminin %30 oranında artması durumunda karında ne kadarlık bir artış meydana gelir?

A) 24.000 TL. B) 32.000 TL. C) 26.000 TL. D) 16.000 TL. E) 18.000 TL.

11.Denetim prosedürleri esas olarak aşağıdaki amaçlardan hangisi için tasarlanır?
A) Verimli bir denetim için
B) Denetim ekibi arasındaki iş bölümü için
C) Herhangi bir hukuki davada denetçiye koruma sağlaması için
D) Denetim kanıtı elde etmek için
E) Denetimi gözden geçiren kişilere yardımcı olmak

12.Güvence hizmetlerinin kanıt unsuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken güvence hizmet riski de göz önünde bulundurulur.
B) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken hakkında kanıt toplanacak kalemin önemliliği de göz önünde bulundurulur.
C) Kanıtların dayandığı belgelerin sahte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.
D) Kanıt toplanırken mesleki şüpheci bir tutum içinde olunmalıdır.
E) Elde edilecek kanıtların elde edilecek güvence seviyesine göre yeterli ve uygun olması gerekir.

13.Gerçek kişi A konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünde 2015 yılı içerisinde bu yıla ait olarak 20.000 TL, bir önceki yıl olan 2014 yılına ilişkin ödenmemiş kira karşılığı 10.000 TL ve gelecek yıla ilişkin olarak da 5.000 TL tahsil etmiştir. Sadece bu veriler ışığında, mükellefin 2015 takvim yılına ilişkin beyan edeceği gayrisafi kira geliri tutarı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 30.000 TL B) 15.000 TL C) 25.0000 TL D) 20.000 TL E) 35.000

14.Hangisi bir gümrük rejimi değildir?
A) Transit
B) Serbest dolaşıma giriş
C) İhracat
D) Serbest bölgeye giriş
E) Gümrük kontrolü altında işleme

15.Aşağıdakilerden hangisi pazarın çekici bir pazar olduğunun göstergesidir? A) Pazarın büyüklüğünün fazla olması
B) Pazarda teknolojik alt yapının tam olması
C) Pazarda kar marjının yüksek olması
D) Pazardaki rekabetin fazla olması
E) Pazarın büyüme hızının fazla olması16.İzleyen dönemde mevcut net satışlar üzerinden %30 kar elde etmeyi hedefleyen Y Üretim İşletmesi'ne ait mevcut satışlar ve planlanan maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Net Satışlar 90.000 TL. Toplam Sabit Maliyetler 23.000 TL. Birim Satış Fiyatı 10 TL. Birim Değişken Maliyet 6 TL. Bu verilere göre, işletmenin hedeflenen karı sağlayacak satış tutarı nedir?
A) 125.000 TL. B) 115.000 TL. C) 90.000 TL. D) 95.000 TL. E) 75.000 TL.

17. X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Satış fiyatı: 10.000 TL (10 TL/adet x 1000 adet) Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL (1 TL/adet x 1000 adet) Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL (2 TL/adet x 1000 adet) Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?
A) 11.000 B) 8.000 C) 7.000 D) 12.000 E) 13.000

18.Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, işletmelerin borçla finansman sağlama olanaklarını azaltır.
B) Vergi oranları arttıkça, borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi artar.
C) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, vergi matrahı oluşan işletmelerde sözkonusu olamaz.
D) Borçlanmanın vergi tasarrufu etkisi, işletmenin sermaye maliyetini etkilemez.
E) İşletmenin dönem karı veya zararının borçlanmanın vergi tasarrufu üzerinde etkisi yoktur.

19.Nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin toplamı 12.000 TL olan bir projenin karlılık endeksi 1,5 ise net bugünkü değeri kaç TL’dir?

A) 4.000 TL B) 6.000 TL C) 18.000 TL D) 7.000 TL E) 8.000 TL

20.Net bugünkü değeri sıfır olan bir proje için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu projenin, nakit girişleri nakit çıkışlarından küçüktür.
B) Bu projenin finansmanında kullanılan finansal kaynakların maliyeti %10’dan büyüktür.
C) Bu projenin finansmanında kullanılan finansal kaynakların maliyeti %10’dan küçüktür.
D) Bu proje kabul edilebilir.
E) Bu proje yapılırsa, proje sahibi şirketin değeri düşer.

Cevapla

“E-USE Zorunlu Stajyer Eğitimi” sayfasına dön

  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir