2016-01 eUSE SUSEV4 - 02. Değerlendirme Testi

Lütfen Sorunlarınızı, İsteklerinizi, Önerilerinizi Bu Bölümde Dile Getiriniz....
Cevapla
timur26
Acemi Üye
Acemi Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Mar 2015, 07:43

13 Eki 2016, 12:39

1-Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kapanış Kaydı B) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı C) Günlük Kayıt. D) Envanter Kaydı E) Açılış Kaydı

2-Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur. B) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur. C) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur. D) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur. E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.


3-Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?
A) Seri ve Sıra Numarası. B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı. C) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı. D) Faturanın düzenlenme tarihi. E) Ödeme vadesi.


4-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?
A) İşletme Defteri B) Yevmiye Defteri C) Envanter Defteri D) Serbest Meslek Kazanç Defteri E) Defter-i Kebir

5-Hisse (pay) senedinin üzerinde yazılı olan tutar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez?
A) İtibari Değer B) Kaydi Değer C) Defter Değeri D) Piyasa Değeri E) Nominal Değer

6-Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetleri nasıl adlandırılır?
A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri B) Menkul kıymet aracılık faaliyetleri C) Bütünleyici piyasa aracılık faaliyetleri D) Tamamlayıcı piyasa aracılık faaliyetleri E) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri


7-Tahvillerin ihraç fiyatları ile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tahvil ihraç fiyatları, tahvilin ilk yatırımcısının ödeyeceği fiyata eşit olabilir. B) Tahvil ihraç fiyatları, tahvilin nominal değerinden daha düşük olabilir. C) Tahvil ihraç fiyatları, tahvilin nominal değerinden daha düşük olamaz. D) Tahvil ihraç fiyatları,tahvilin nominal değerinden daha yüksek olabilir. E) Tahvil ihraç fiyatları, tahvillerin nominal değerine eşit olabilir.


8-Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir?
A) Portföy Yönetim Şirketleri B) Derecelendirme Kuruluşları C) Anonim Şirketler D) Bağımsız Denetim Kuruluşları E) Takas Saklama Kuruluşları


9-Aşağıdakilerden hangisinde ödemeler bilançosundaki Rezervler artar?
A) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı + net hata ve noksan pozitif ise B) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı pozitif ise C) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans hesabı + net hata ve noksan negatif ise D) Cari işlemler dengesi + sermaye ve finans heabı negatif ise E) Cari işlemler dengesi – sermaye ve finans hesabı negatif ise


10-Aşağıdaki bütçe finansman yöntemlerinden hangisi kısa sürede enflasyonist etki yaratır?
A) Özelleştirme B) Bankacılık kesiminden borçlanma C) Yurtdışından borçlanma D) Merkez bankasından borçlanma E) Banka dışı kesimden borçlanma


11-Bankacılık Kesimi Konsolide Bilançosu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Merkez bankası, bankacılık kesimi ve finansal kesim bilançolarının birleştirilmesinden elde edilir B) Bankacılık kesimi ve banka dışı kesim bilançolarınıı birleştirilmesinden elde edilir C) Merkez Bankası ve bankacılık kesimi bilançolarının birleştirilmesinden elde edilir D) Bankacılık kesimi ve finansal kesim bilançolarının birleştirilmesinden elde edilir E) Merkez bankası ve finansal kesim bilançolarının birleştirilmesinden elde edilir
12-Kamu kesimi finansamanı açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe açıkları sürekli iç borçlanma ile finanse edilirse faiz oranları artar B) Bütçe açıkları sürekli dış borçla finanse edilirse dış borçlar sürdürülemez hale gelir C) Bütçe açıkları sürekli para basılarak finanse edilirse enflasyon artar D) Bütçe açıklarındaki artış faiz oranlarını ve enflasyonu artırır E) Bütçe açıklarını vergiler artırarak finanse etmenin hiç bir olumsuz etkisi yoktur

13-Türk Ticaret Kanunu’na göre tacirler tutmak zorunda oldukları defterleri son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?
A) 10 yıl B) 15 yıl C) 20 yıl D) 1 yıl E) 5 yıl

14-Markaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Daha önce tescil edilmiş bir marka ile karıştırılmaya neden olabilecek marka tescil başvuruları itiraz üzerine reddedilir. B) Marka işletmelerin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. C) Kişi adları marka olarak tescil edilebilir. D) Marka, ticaret siciline tescil edilmelidir. E) Marka olacak işaretin ayırt edici olması gerekir.

15-Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini ve kalitesini garanti eden markalara ne ad verilir?
A) Hizmet markası B) Coğrafi marka C) Garanti markası D) Ortak marka E) Kollektif marka

16-İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve diğer işletmelerden ayırt etmek amacıyla kullanılan adlara ne ad verilir?
A) Şirket adı B) Firma adı C) Ticaret unvanı D) İşletme adı E) Marka

17-Hizmet sözleşmesinin sona ermesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi halinde işçiye, sözleşmeden doğan hakları için uygun bir süre içerisinde işveren tarafından güvence verilmezse, sözleşmeyi derhal feshetme hakkı tanınmıştır. B) Haklı sebeplerin varlığı halinde hizmet sözleşmesi derhal feshedilebilir. C) Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinde kanun tarafından öngörülmüş olan fesih süreleri kısaltılamaz; fakat arttırılabilir. D) Hizmet sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer.  E) İşçinin ya da işverenin ölümü halinde hizmet sözleşmesi her zaman son bulur.

18-Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme özgürlüğüne taraf iradeleri ile getirilebilecek sınırlamalara örnek olarak önsözleşme (sözleşme yapma vaadi) verilebilir. B) Taraflar, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden biri olmak koşuluyla, diledikleri sözleşmeyi yapabilirler. C) Kural olarak, kişiler, sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne sahiptirler. D) İrade özerkliği (serbestisi) ilkesinin sözleşmeler alanındaki görünüm biçimidir. E) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.

19-Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır?
A) Vekâlet Sözleşmesi B) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi C) Kefalet Sözleşmesi D) Kira Sözleşmesi  E) Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi

20-Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (butlan) nedenlerinden biri değildir?
A) Sözleşmenin taraflarından birisinin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması B) Sözleşmenin muvazaalı olması  C) Sözleşmenin içeriğinin kişilik haklarına aykırı olması D) Geçerlilik şekline tâbi bir sözleşmede söz konusu şekle uyulmaması E) Sözleşmenin kurucu unsurlarında eksiklik olması

21-90 gün vadeli satış fiyatı 100.000 TL olan bir ticari mal %10 faiz üzerinden dış faiz yöntemine göre hesaplanacak faiz indirildikten sonra satılıcaksa, satış tutarı kaç TL olmalıdır?
A) 96.500 TL B) 98.000 TL C) 97.500 TL D) 97.000 TL E) 98.500 TL

22-Bugün, 45 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız 15.000 TL'nin faiz getirisi 300 TL olacaksa, bankanın uygulayacağı faiz oranı % kaçtır?
A) %19 B) %18 C) %16 D) %15 E) %17

23-Bankanın; % 17 dış iskonto uyguladıktan sonra, sahibine 5.700 TL ödediği senedin nominal değeri kaç TL'dir?
A) 6.434 TL B) 6.356 TL C) 6.867 TL D) 6.669 TL E) 6.569 TL

24-Bir kredinin vadesine 190 gün sonra dolacak vadesinde ödenecek tutar 100.000 TL’dir. Banka kredi bedelinin hemen (peşin) ödenmesi durumunda; dış faiz yöntemine hesaplanan 9.500 TL’lik indirim yapılacağını söylediğine göre esas alınan faiz oranı % kaçtır?
A) %18 B) %17 C) %16 D) %19 E) %15

25-Banka; %12 dış iskonto uyguladığı senedin sahibine, 2.500 TL öderse iskonto tutarı kaç TL olur?
A) 398 B) 353 C) 376 D) 341 E) 361

26-X Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:
A Mamulü B Mamulü
Direkt İşçilik Giderleri 100.000 TL. 120.000 TL.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 200.000 TL. 230.000 TL.
Direkt İşçilik Saati 1.000 1.200
Üretim Miktarı 2.125 1.500
İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL'dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır.
Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?
A) 310 TL. B) 225 TL. C) 200 TL. D) 150 TL. E)

27-AC Üretim İşletmesi'nin yıllık 60.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Birim Satış Fiyatı 17,5 TL
Birim Değişken Maliyet 12,5 TL
Toplam Sabit Maliyetler 150.000 TL
Bu bilgilere göre, satış miktarının %10 azaltılması durumunda işletmenin başabaş noktası satış miktarı ne olur?
A) 17.500 Birim B) 20.000 Birim C) 15.000 Birim D) 12.500 Birim E) 30.000 Birim

28-Bir malzemenin direkt veya endirekt olarak belirlenmesinde hangi ölçü esas alınır?
A) Malzemenin türü B) Malzemenin alış fiyatı C) Malzemenin istenildiği zaman tedarik edilip edilememesi D) Malzeme maliyetlerinin mamule doğrudan yüklenip yüklenememesi E) Malzemenin üretimde kullanılıp kullanılmaması

29-Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?
A) Aktifleştirilmiş gider B) Gelir C) Tükenmiş maliyet D) Gider E) Hasılat

30-ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) 6.000 TL’lik sürekli fark B) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark C) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı D) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark E) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü

31-X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır:
Satış fiyatı: 10.000 TL
(10 TL/adet x 1000 adet)
Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL
(1 TL/adet x 1000 adet)
Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL
(2 TL/adet x 1000 adet)
Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?
A) 8.000 B) 7.000 C) 12.000 D) 13.000 E) 11.000

32-TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Döneme Ait Nakit Akış Tablosu B) Döneme Ait Fon Akış Tablosu C) Döneme Ait Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu D) Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu (Bilanço) E) Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar


33-TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?
A) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli B) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi C) Depolama alanı için ödenen kira bedeli D) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası E) Ticari malın alış bedeli

34-Aşağıdakilerden hangisi sigorta sektöründeki özellikli kurumlardan biri değildir?
A) Güvence Hesabı B) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) C) Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) D) Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı E) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

35-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saf riskler arasında yer almamaktadır?
A) Mala yönelik riskler B) Sorumluluğa yönelik riskler C) Kişiye yönelik riskler D) Eşyaya yönelik riskler E) Finansal ürünlere yönelik riskler

36-Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortasının özelliklerinden biridir?
A) Bir yıldan kısa sürelidir B) Kişinin mala gelecek zararları için yapılan bir sigorta türüdür  C) Zorunlu bir sigortadır D) Kamu otoritesi tarafından düzenlenen bir sigortadır E) Bir yıldan uzun sürelidir

37-Halk arasında “Kasko” sigortası olarak bilinen sigorta türü nasıl bir sigortadır?
A) Sorumluluk Sigortası B) Zorunlu Sigorta  C) Sosyal Sigorta D) İhtiyari Sigorta E) Can Sigortası

38-Vergi Usul Kanunu uyarınca amortisman süresi normal amortisman yönteminde 8 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için azalan bakiyeler usulü seçildiği durumda amortisman süresi kaç yıl olarak dikkate alınacaktır?
A) 1 yıl B) 4 yıl C) 16 yıl D) 2 yıl E) 8 yıl

39-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep sayılan hallerden birisi değildir?
A) Vergi ödevini yerine getirmek zorunda olan mükellefin akrabasın ağır hastalık geçirmesi B) Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler  C) Vergi ödevinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza D) Sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması hali E) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık

40-Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?
A) Borsa rayici B) İtibari değer C) Mukayyet değeri D) Tasarruf değeri E) Maliyet bedeli

41-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uygulamasında hüküm altına alınan değerleme ölçütlerinden birisi değildir?
A) Vergi değeri B) Karşılaştırma bedeli C) Tasarruf değeri D) İtibari değer E) Maliyet bedeli

42-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin siyasi boyutlarından biri değildir?

A) Ulusal devletlerin yerini ve işlevini uluslararası düzeyde aktörlerin alması  B) Çokuluslu işletmelerin etkinliklerinin azalması C) Neo-Liberal politikalara bağlı olarak devletin küçültülmesi D) Üye olunan ulus üstü yapılanmaların artması E) Ülke içindeki yerel örgütlenmelerin ulusal siyasete yön ve şekil verebilmesi

43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi destekleyenlerin görüşlerinden biri değildir?

A) Küreselleşme, insanlığın genel refah seviyesini yükseltir B) Küreselleşme, toplumları bütünleştirir  C) Küreselleşme, ulusal bütünlüğü bozar D) Küreselleşme, ekonomileri daha rasyonel hale getirir E) Küreselleşme, daha barışçıl bir ortamın yaratılabilmesine imkân sağlar

44-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmeciliğin gelişimine katkı sağlayan önemli gelişmelerden biri değildir?

A) İş Çevresinin Genişlemesi B) Uluslararası Rekabetin Artması C) Teknolojik Gelişim  D) Ekonomik Entegrasyonun artması E) Ülkeler arası anlaşmazlıkların artması 

45-Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme için söylenemez?
A) Uluslar arası işbirliklerinin önem kazanması B) Dünyadaki örgüt veya insanların birbirinden uzaklaşması C) Global finans ağının oluşması D) Uluslar arası bağımlılıkların artması  E) Dünyanın tek bir pazar haline gelmesi 

arkadaşlar cvp bilen yazsın. paylaşalım

AKK43066
Yeni Üye
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 17 Ara 2016, 16:47

17 Ara 2016, 18:24

merhaba

soruların cevaplarını acaba buldunuz mu ?

emrenouma
Acemi Üye
Acemi Üye
Mesajlar: 11
Kayıt: 06 Eki 2015, 08:20

15 Şub 2017, 11:48

bir gelişme var mı ?

Cevapla

“Stajyer Sorunları, İstekleri, Önerileri” sayfasına dön

  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir